Realizuję inwestycję na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy w sytuacji, gdy istniejąca zabudowa realizuje funkcję mieszkaniową i usługową, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy obok obiektów mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych mogą powstawać obiekty zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej?
Tak. Zgodnie z tezami orzecznictwa nic nie stoi temu na przeszkodzie. Ponadto takim nowo tworzonym obiektom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej mogą towarzyszyć urządzenia rekreacyjne i parkingi.
Stanowisko takie wyraził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (wyrok z 23 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 93/17). Sąd podkreślił, że zasady kontynuacji funkcji (która jest stosowana przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy) nie wolno interpretować zawężająco, np. jako możliwości powstania wyłącznie budynków tego samego rodzaju, co istniejące. Może powodować to pewne wątpliwości z perspektywy ochrony ładu przestrzennego, ale przy stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy bierze się pod uwagę jedynie zgodność obiektów budowlanych w ramach danej funkcji terenu. Sądy uznają, że przy ustalaniu takiej zgodności nie można tych funkcji wyodrębniać w sposób zbyt szczegółowy (np. osobno funkcji związanej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a osobno – z zabudową mieszkaniową wielorodzinną). Uznają ponadto, że jeśli zachowano zgodność planowanej zabudowy z określoną funkcją, to nie wyklucza to dopuszczania na danym terenie obiektów nowych, takich jak parkingi czy urządzenia rekreacyjne. Nawet jeżeli ich nie ma na danym obszarze, a są zgodne z funkcją danego terenu – mogą być dopuszczone przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.
Reklama
Podstawa prawna
Art. 61 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).