Przepisy przewidują, że rolnicy co kwartał muszą dokonywać wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa oraz składać stosowne deklaracje. Poniżej przedstawiamy kto ponosi opłatę, ile ona wynosi, do kiedy należy ją wnieść oraz co grozi za niedopełnienie obowiązku.

Kto ponosi opłatę na rzecz FOR?

Obowiązek dokonywania opłat na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa spoczywa na podmiotach, które:

  • skupują produkty rolne (w tym w celu dalszej odsprzedaży),
  • przechowują produkty rolne,
  • przetwarzają produkty rolne.

Chodzi o produkty rolne wymienione w załączniku numer 1 do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ile wynosi opłata na rzecz FOR?

Opłata na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa wynosi 0,125% wartości netto zakupionych produktów rolnych.

Ich wartość ustalana jest na podstawie faktur VAT oraz Faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach VAT.

Do kiedy należy złożyć deklarację oraz uiścić opłatę na rzecz FOR?

Podmioty skupujące mają obowiązek co kwartał samodzielnie naliczyć i dokonać wpłat na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa, jak również złożyć deklarację kwartalną.

Deklarację kwartalną należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego. Deklaracje składa się do 26. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą. Pierwszą z nich należy więc złożyć do 26 kwietnia 2024 roku.

Co istotne, jeśli w danym kwartale wpłata na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa wyniesie 0 zł, to rolnik zwolniony jest z obowiązku składania deklaracji kwartalnej.

Deklarację o wysokości wpłaty na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa można złożyć:

  • bezpośrednio do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
  • listownie,
  • za pośrednictwem ePUAP.

Wpłaty na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa należy dokonać do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W związku z tym, że pierwszym okresem, objętym naliczaniem opłaty, jest I kwartał 2024 roku, wpłaty należy dokonać do 30 kwietnia 2024 roku.

Co grozi za brak przekazania deklaracji kwartalnej?

Jeśli podmiot skupujący nie przekaże deklaracji kwartalnej w terminie, wówczas podlega karze pieniężnej. Jak wynika z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2023 roku o Funduszu Ochrony Rolnictwa, jej wysokość to 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10.000 zł.

Kara za brak przekazania deklaracji kwartalnej jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.