Sejm uchwalił w piątek ustawę o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych, która ujednolica przepisy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Za przyjęciem ustawy głosowało w piątek 438 posłów, 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Podczas II czytania na posiedzeniu plenarnym w Sejmie, 11 stycznia, nie zgłoszono poprawek; wszystkie kluby poparły projekt. Natomiast poprawki - głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym - zostały wniesione podczas wcześniejszych prac w komisji rolnictwa.

Ustawy ma na celu stworzenie jednolitych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony wszystkich objętych projektem produktów, środków lub napojów. Dotychczas były one rozproszone w różnych aktach prawnych.

Nowe przepisy wdrażają ustawy regulujące kwestie oznaczeń geograficznych. Jeden akt prawny będzie teraz obejmował trzy sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win. Wyodrębnienie oznaczeń geograficznych z tych ustaw pozwoli na ujednolicenie przepisów; ułatwi też producentom zrozumienie regulacji dotyczących zasad oraz trybu rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych w tych trzech obszarach.

Ustawa określa warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Nowe przepisy zawierają m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrolę i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to artykułów, które mają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Powołana zostanie też Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Będzie ona opiniować wnioski o rejestrację lub o cofnięcie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra podczas prac na ustawą wskazywał, że w Krajowym Planie Strategicznym jest zarezerwowane 58 mln euro na pomoc w promocji produktów tradycyjnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autorki: Anna Wysoczańska, Magdalena Jarco

awy/ maja/ drag/