Powstanie jednolita baza producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym. Ma to poprawić dostępność informacji o takich podmiotach, bo dziś każda jednostka certyfikacyjna prowadzi własny wykaz.

Po zmianach będzie można wyszukać producenta w obszernej bazie prowadzonej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Za oznaczanie lub opisywanie produktu jako ekologiczny, jeśli nie spełnia on wymagań, będą grozić kary. Placówki oświatowe będą mogły otrzymać dotację na zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów. Dofinansowanie będzie można dostać również w przypadku stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.
Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym przygotowany przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania regulacji krajowych do przepisów unijnych i wejdą w życie od stycznia przyszłego roku.
Projekt przewiduje, że podmioty handlujące środkami ochrony roślin będą musiały wnosić specjalne opłaty. Ma to na celu ograniczenie ich stosowania, a pieniądze z tych opłat zostaną przeznaczone na wsparcie rolnictwa ekologicznego. Przepisy dotyczące sprowadzania nawozów z innych państw UE i Turcji mają zostać z kolei uelastycznione, by ułatwić stosowanie nawozów ekologicznych.
Projekt zakłada też ujednolicenie wniosków o zgodę na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin. Teraz każdy wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ma własny wzór, co utrudnia ich wypełnianie rolnikom.
Po wejściu w życie nowych przepisów uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego będzie można nabyć bez egzaminu, po ukończeniu studiów licencjackich na takich kierunkach jak rolnictwo, zootechnika lub technologia żywności. Innym sposobem będzie ukończenie kursu zgodnego z wymogami przewidzianymi w przepisach wykonawczych. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie liczby inspektorów i zdaniem projektodawców nie obniży poziomu kontroli. W odniesieniu do kontroli jednostek certyfikujących mają obowiązywać przepisy prawa przedsiębiorców określające jej maksymalny czas.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach