Pirotechniczne BHP – rozporządzenie ministra gospodarki z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 31 października 2002 r., poz. 1202)

Omówienie: Ocenie nie podlegają wyroby pirotechniczne spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach rozdziału 5a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i posiadające oznakowanie CE. Podlegają natomiast ocenie gotowe wyroby i te, które występują w procesie technologicznym półproduktów, półfabrykatów, mieszanin reakcyjnych, surowców i odpadów. Ocena jest dokonywana na koszt wnioskodawcy, przy czym mogą być stosowane przepisy o ochronie informacji niejawnych. W pomieszczeniach sklepowych i na zapleczach mogą się znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby klasy P1 w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto łącznej masy (takie warunki dotyczą każdego z tego rodzaju pomieszczeń handlowych). Tam, gdzie dokonywana jest sprzedaż doraźna, mogą się znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy. Sprzedaż pitotechnikaliów w innych obiektach handlowych musi się odbywać wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.