Pirotechniczne BHP – rozporządzenie ministra gospodarki z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. z 31 października 2002 r., poz. 1202)

Omówienie: Ocenie nie podlegają wyroby pirotechniczne spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach rozdziału 5a ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i posiadające oznakowanie CE. Podlegają natomiast ocenie gotowe wyroby i te, które występują w procesie technologicznym półproduktów, półfabrykatów, mieszanin reakcyjnych, surowców i odpadów. Ocena jest dokonywana na koszt wnioskodawcy, przy czym mogą być stosowane przepisy o ochronie informacji niejawnych. W pomieszczeniach sklepowych i na zapleczach mogą się znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby klasy P1 w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto łącznej masy (takie warunki dotyczą każdego z tego rodzaju pomieszczeń handlowych). Tam, gdzie dokonywana jest sprzedaż doraźna, mogą się znajdować wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy. Sprzedaż pitotechnikaliów w innych obiektach handlowych musi się odbywać wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Zużycie energiiustawa z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz.U. z 31 października 2002 r., poz. 1203)

Omówienie: Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na kontrolę i monitorowanie systemu kontroli wynosi na najbliższe 10 lat 51208 tys. zł, z tym że w:

2013 r. ma to być 5639 tys. zł,

2014 r. – 4843 tys. zł,

2015 r. – 4893 tys. zł,

2016 r. – 4946 tys. zł,

2017 r. – 5000 tys. zł,

2018 r. – 5057 tys. zł,

2019 r. – 5115 tys. zł,

2020 r. – 5175 tys. zł,

2021 r. – 5238 tys. zł,

2022 r. – 5302 tys. zł.

W razie pojawienia się zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na któryś rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący. Organy kontrolujące, czyli prezes UOKiK lub prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rzadziej będą sprawdzać system kontroli.

Nadzór nad sądami – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 17 stycznia 2013 r., poz. 69)

Nadzór nad rynkami – ustawa z 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 17 stycznia 2013 r., poz. 70)

Wyjątkiem są art. 1 pkt 100 i 101, które wejdą w życie po upływie 3 lat od ogłoszenia, tj. 18 stycznia 2016 r.

Omówienie: Towarzystwo może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Polski zarządzanie otwartym funduszem inwestycyjnym, a także prowadzenie jego spraw. Potrzebna jest do tego pisemna umowa (pod rygorem nieważności). Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, Komisja Nadzoru Finansowego może się zwrócić do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o informację, czy jest ona uprawniona do zarządzania funduszem o takiej polityce i celach jak ten fundusz.

Działania fitosanitarne – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz.U. z 17 stycznia 2013 r., poz. 72)

Niepełnosprawni z psem – ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 17 stycznia 2013 r., poz. 73)

Omówienie: Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu:

do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do pełnienia podobnych funkcji, w tym także do budynków biurowych i socjalnych,

do parków narodowych i rezerwatów przyrody,

na plaże i kąpieliska.

Sprzedawcy owoców – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz.U. z 17 stycznia 2013 r., poz. 74)

Prognozy finansowe – rozporządzenie ministra finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

Pomoc publiczna – rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 24 stycznia 2013 r., poz. 113)