Ubezpieczenia OCustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210) z wyjątkiem art. 1 pkt 65 i art. 10, które weszły w życie 14 października 2011 r., oraz art. 1 pkt 50 i art. 8, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

Omówienie: Firmy ubezpieczeniowe będą musiały informować właścicieli pojazdów o tym, że kończy się im okres polisy OC. Taką informację kierowcy będą otrzymywać nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

Dyscyplina finansowa – ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1429)

Wyjątkiem jest art. 5, który obowiązuje od daty ogłoszenia, tj. od 10 listopada 2011 r. B1 i B15

Praca skazanych – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 103)

Omówienie: Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy, złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u tego przedsiębiorcy. Wniosek o wypłatę ryczałtu może być złożony pod warunkiem przekazania na rachunek bankowy jednostki całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę ryczałtu dysponent Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy:

● ustala kwotę przysługującego ryczałtu,

● przekazuje należne pieniądze na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od otrzymania z jednostki kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Kwalifikacje rolników – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Poz. 109

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 lutego 2012 r.

Omówienie: Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, są: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu, rybactwo.

Wykształcenie zasadnicze dotyczy zawodów: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rybak śródlądowy – gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla ryb, mechanik maszyn rolniczych, mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, rolnik mechanizator.

Nieletni w hostelach – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach Poz. 110

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 lutego 2012 r.

Omówienie: W hostelu może zostać umieszczony nieletni, który:

● złoży pisemny wniosek o to, uzasadniony zamiarem podjęcia nauki lub zatrudnienia,

● przebywa w zakładzie co najmniej przez 6 miesięcy,

● uzyskał pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-korekcyjnego opracowaną na podstawie dotychczasowego przebiegu pobytu w zakładzie i stanu realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego. Zespół wydaje opinię w terminie 14 dni od złożenia wniosku o umieszczenie w hostelu.

Karta bezpieczeństwa – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) (Dz.U. z 2012 r., poz. 111)

Omówienie: Karta bezpieczeństwa (MSDS) powinna zawierać informacje określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30 grudnia 2006, str. 1, ze zm.).

Nagrody roczne – rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 112)

Omówienie: Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub minister właściwy do spraw turystyki. Mogą oni przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot, w którym uprawniony był zatrudniony w konkretnym roku obrotowym:

● efektywnie realizował zadania i cele statutowe,

● terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,

● uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Prawo o ruchu drogowym – artykuł 2 pkt 2 ustawy z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 113)

Większość ustawy weszła w życie 10 lutego 2012 r.