Zwierzęta ratownicy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1444)

Wyjątkiem jest par. 8 ust. 2, który wszedł w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, tj. 29 grudnia 2012 r.

Telekomunikacja – artykuł 1 pkt 50 ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1445)

Większość tego aktu weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. 21 stycznia 2013 r., z kolei:

● art. 1 pkt 54 lit. d, pkt 105, pkt 122, pkt 123 w zakresie art. 174a i art. 174d, pkt 125 oraz pkt 126 weszły w życie po upływie 90 dni od ogłoszenia, tj. 22 marca 2013 r.,

● art. 1 pkt 59 w zakresie art. 77 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.,

● art. 1 pkt 130 oraz pkt 131 weszły w życie 1 stycznia 2013 r.,

● art. 10 wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, tj. 22 grudnia 2013 r.

Ruch drogowyustawa z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012 r., poz. 1448)

Omówienie: Dotychczasowe upoważnienia do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu, udzielone przez ministra transportu na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu uzyskania nowych uprawnień, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli maksymalnie do 21 grudnia 2013 r.

Pojazdy zabytkowe – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. z 12 marca 2013 r., poz. 337)

Omówienie: Badanie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy. Przy okazji porównywany jest stan faktyczny pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela we wniosku o przeprowadzenie badania technicznego.

Protokoły oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego oraz zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu zgodności z warunkami technicznymi wydane przed wejściem w życie tego rozporządzenia zachowują ważność.

Końcowa partia produkcji – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. z 25 marca 2013 r., poz. 389)

Dopuszczenie indywidualnego pojazdu – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz.U. z 26 marca 2013 r., poz. 396)

Warsztaty kontrolujące – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego (Dz.U. z 28 marca 2013 r., poz. 406)

Omówienie: Podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia, czyli jednostka oceniana, w zakresie przeprowadzania badań:

● homologacyjnych typu pojazdu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji pojazdu,

● potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

● potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

– w przypadku pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C i R powinien mieć stanowisko kontrolne do ich przeprowadzania oraz stanowisko zewnętrzne do przeprowadzania pomiarów akustycznych.

Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w pomieszczeniu przelotowym zapewniającym jeden kierunek ruchu pojazdu, którego wymiary i bramy wjazdowa i wyjazdowa powinny być dostosowane do wielkości badanych pojazdów, przy czym długość stanowiska kontrolnego lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m.

Jeżeli w skład stanowiska kontrolnego wchodzi urządzenie do podnoszenia całego pojazdu, to powinno ono być wyposażone

w urządzenie do podnoszenia osi pojazdu.

Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie

powinna być mniejsza niż wymagana szerokość ławy powiększona o szerokość powierzchni roboczych. Nawierzchnia ław pomiarowych:

wpowinna być pozioma,

wna szerokości czynnej rolek urządzenia rolkowego do kontroli działania hamulców powinna być odporna na ścieranie.

Kanał przeglądowy musi mieć odprowadzenie ścieków do studzienki bezodpływowej lub do instalacji technologicznej, a także trzeba w nim zapewnić co najmniej wentylację nawiewną.

Homologacja typu – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 28 marca 2013 r., poz. 407)

Dopuszczenie jednostkowego pojazdu – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz.U. z 28 marca 2013 r., poz. 408)

Opłata za uznanie dopuszczenia – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz.U. z 11 kwietnia 2013 r., poz. 445)

Omówienie: Wysokość opłaty za udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wyniesie 800 zł.

Opłaty za świadectwa dopuszczenia – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz.U. z 11 kwietnia 2013 r., poz. 446)

Omówienie: Wysokość opłaty za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wyniesie 800 zł.

Wywiad środowiskowy – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 22 maja 2013 r., poz. 589)

Omówienie: Wywiad środowiskowy przeprowadza w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o wsparcie pracownik upoważniony przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Powinien on ustalić faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Wcześniej pokazuje rozmówcy legitymację

Karty pojazdów – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 22 maja 2013 r., poz. 591)

Podstawa wpisów – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 22 maja 2013 r., poz. 592)

Omówienie: Wpisy dokonane w kartach pojazdów wydanych przed 22 czerwca 2013 r. zachowują ważność. Parametry techniczne pojazdu notuje się w karcie na podstawie:

● świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędnym do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

● wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu,

● dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację,

● zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

● zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzających, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów.

Opłaty za świadectwa homologacji – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 27 maja 2013 r., poz. 607)

Omówienie: Wysokość opłaty za wydanie świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej typ pojazdu do zasilania gazem wynosi 1600 zł.

Wysokość opłaty za zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem wynosi 400 zł.

Homologacja instalacji gazowej – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U. z 27 maja 2013 r., poz. 610)

Omówienie: W przypadku złożenia wniosku o wydanie albo o zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji

przystosowującej określony typ pojazdu do zasilania gazem minister transportu sprawdza:

● kompletność złożonych dokumentów,

● kompletność informacji zawartych w wykazie,

● czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa został podpisany przez instalatora,

● zgodność informacji zawartych we wniosku z załączonymi do niego dokumentami,

● prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego (tzn. czy został zastosowany prawidłowy wzór),

● czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych zostały wydane przez:

– jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia,

– kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

Opłaty lotniskowe – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych (Dz.U. z 7 czerwca 2013 r., poz. 658)

Środki ochrony roślin – rozporządzenie z 22 maja 2013 r. ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin (Dz.U. z 7 czerwca 2013 r., poz. 659)

Wysokość opłaty – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej (Dz.U. z 7 czerwca 2013 r., poz. 661)

Homologacje tramwajów – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz.U. z 17 czerwca 2013 r., poz. 688)