Becikowe – rozporządzenie ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234)
Omówienie:
Zostaną zaostrzone zasady uzyskiwania becikowego. Każda przyszła matka, która zechce w 2012 roku uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, będzie musiała być pod opieką lekarza lub położnej od 10. tygodnia ciąży i badana co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Przygotowano do udokumentowania tego wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną.

Organizacje pożytku publicznego – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 80, poz. 434)
Omówienie:
Sprawozdanie musi zawierać m.in. określenie celów statutowych organizacji i sposobu ich realizacji na podstawie statutu oraz najważniejszych pod względem wielkości wydatkowanych środków, jak też sfer działalności pożytku publicznego.

Spółka z o.o.ustawa z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 92, poz. 531)
Omówienie: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować nie tylko po zawarciu umowy przed notariuszem, lecz także elektronicznie, przesyłając do sądu urzędowy formularz opatrzony elektronicznym podpisem (niekoniecznie certyfikowanym).

Krajowy Rejestr Sądowyustawa z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2011 r. nr 144, poz. 851)
Omówienie:
Centralna informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych bez względu na to, czy mają postać papierową, czy elektroniczną. Aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru oraz lista dokumentów zawartych w katalogu są udostępniane bezpłatnie.

Wspieranie rodziny – zdecydowana większość przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)
Omówienie:
Praca z rodziną jest prowadzona przede wszystkim w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi (opiekuńczych i specjalistycznych), pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowania spotkań grup wsparcia lub samopomocowych. Praca z rodziną jest prowadzona także w razie czasowego odebrania dziecka rodzinie. Dziecko może też zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Własność górnicza – ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981)
Omówienie:
Nowe rozwiązania przewidują między innymi, że na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu złóż kopalin objętych własnością gruntową, tj. wszystkich kopalin skalnych, czyli wapieni, dolomitów, granitów, bazaltów, piasków i żwirów, nie będzie wymagana koncesja.

Pielęgniarki i położne – zdecydowana większość przepisów ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039) B5
Omówienie:
Niedopuszczalne będzie nierówne traktowanie pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i tych pracujących na kontraktach.

Cudzoziemcy – ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. nr 191, poz. 1133)
Omówienie:
Wszystkim tym cudzoziemcom odmawia się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli m.in.:
● nie spełniają wymagań ustawowych,
● podrobili lub przerobili dokument bądź używali go jako autentycznego,
● wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa,
● ich dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.Nieletni – ustawa z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2011 r. nr 191, poz. 1134)
Omówienie:
Dyrektor zakładu poprawczego może umieścić nieletniego na czas określony w hostelu, jeżeli jest to uzasadnione prowadzonym procesem usamodzielniania się wychowanka lub przygotowaniem do zwolnienia go z zakładu.

Minimalne wynagrodzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141) III
Omówienie:
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wyniesie 1500 zł brutto.

Dłużnicy alimentacyjni – zdecydowana większość przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1212)
Omówienie:
Decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie będzie wydawana wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 proc. kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Renta socjalna – ustawa z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1338)
Omówienie:
Celem ustawy jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pobierających renty socjalne poprzez zwiększenie (do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) limitu dochodów powodującego zawieszenie prawa do renty.

Ochrona zwierząt – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1373)
Omówienie: Nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość łańcucha nie będzie mogła być krótsza niż trzy metry.

Wykonywanie orzeczeń karnych – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1430)
Omówienie: W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec polskiego obywatela lub cudzoziemca kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, sąd okręgowy, w którego okręgu wydano orzeczenie, za zgodą skazanego może wystąpić o wykonanie wyroku bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej (państwa wykonania orzeczenia).

Transport drogowy – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 244, poz. 1454)
Omówienie: Nowelizacja łagodzi zasady karania w stosunku do mniejszych firm przewozowych. Kara będzie tym wyższa, im większa jest firma. Przedsiębiorca, u którego pracuje od 11 do 50 kierowców, zapłaci nie więcej niż 20 tys. zł za naruszenie przepisów ustawy. Firmy zatrudniające do 250 kierowców zapłacą nie więcej niż 25 tys. zł. Natomiast 30 tys. zł wyniosą maksymalne kary dla przewoźników, u których jest ponad 250 kierowców.

Publikacja prawa – zdecydowana większość przepisów ustawy z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 117, poz. 676)
Omówienie: Dzienniki urzędowe będą publikowane wyłącznie w internecie.

Kontrola w administracji – ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092)
Omówienie: Kontrola ma na celu ocenę działalności jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie stanu faktycznego przy zastosowaniu ściśle określonych kryteriów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Fundusze emerytalne – ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2011 r. nr 187, poz. 1111)
Omówienie: Pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców założycieli lub akcjonariuszy pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pracują w oparciu o system zdefiniowanego świadczenia (ubezpieczeniowego) albo w oparciu o system hybrydowy, czyli kapitałowy z elementem ubezpieczeniowym.

Bezpieczeństwo na wodzie – ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Wyjątkiem są art. 22 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1240)
Omówienie: Ratownictwo wodne mogą wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra spraw wewnętrznych, ponieważ ten właśnie minister sprawuje nadzór nad ratownictwem wodnym.

Bezpieczeństwo w górach – ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Wyjątkiem art. 50 i art. 51, które wchodzą w życie 2 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 208, poz. 1241)
Omówienie: Ratownicy górscy i narciarscy korzystają przy wykonywaniu działań ratowniczych z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Ratownicy górscy i narciarscy mający uprawnienia ratownika medycznego mogą – udzielając pomocy ofiarom wypadków w górach – wykonywać medyczne czynności ratunkowe. 15 proc. opłat za wstęp do parku narodowego lub krajobrazowego w górach przekazuje się za każdy kwartał na rzecz ratownictwa górskiego na tym obszarze.

Współpraca międzynarodowa – ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1371) B7
Omówienie: Nowa regulacja określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach.

Uchodźcy – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz.U. z 2011 r. nr 261, poz. 1564)
Omówienie: Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia wynosi 140 zł. Stała pomoc pieniężna na zakup środków higieny osobistej wynosi 20 zł na miesiąc. Kieszonkowe to 50 zł miesięcznie.

Uczelnie publiczne – rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1068)
Omówienie: Uczelnia otrzymująca dotację celową na inwestycje ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie tej dotacji. Wykorzystanie dotacji celowej następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania w ramach realizacji celów inwestycji, na którą przeznaczona była dotacja.

Uczelnie publiczne – rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 243, poz. 1446)
Omówienie: W celu ustalenia obowiązku opracowania przez uczelnię publiczną programu naprawczego bierze się pod uwagę straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie 5 lat.

Kary za zanieczyszczenie – rozporządzenie ministra środowiska z 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (Dz.U. nr 150, poz. 894)
Omówienie: Przekroczenie wielkości dopuszczalnych emisji gazów lub pyłów określonych w pozwoleniu ustala się, przyjmując za podstawę średnie jednogodzinne wartości stężeń substancji.

Żegluga śródlądowa - art. 1 pkt. 2 w zakresie dodawanego art. 47 e, ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 171, poz. 1057)

Baterie - art. 66-68 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666)

Finanse publiczne – art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1 i art. 70 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241)

Rynek pracy - par. 4 ust. 2, par. 25 pkt 3, par. 30 ust. 6 i par. 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Pozostała część tego aktu obowiązuje od 29 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., poz. 1193)

Ruch drogowy - art. 5 pkt 12 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym art. 93 ust. 1 oraz ust. 9 - 9c ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1466)

Niepełnosprawni - art. 1 pkt 4 i 14 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475)

Finanse - art. 1 pkt 16 ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz.1726)

Administracja rządowa - ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 22, poz. 114) z wyjątkiem art. 1 pkt 1, art. 2 pkt 4—6 i art. 3, które weszły w życie 15 lutego 2011 r.
Omówienie: Nowe przepisy dostosowują struktury terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) do współczesnych zadań. Zmienił się bowiem nie tylko sposób wypełniania obowiązku służby wojskowej przez obywateli, ale także system kadrowego uzupełnienia Sił Zbrojnych (w czasie pokoju oparty na dobrowolnej i zawodowej służbie wojskowej). Zakończył się też proces uzawodowienia Sił Zbrojnych, które osiągnęły swoją docelową liczebność – 100 tys. Przekształcenia w strukturze TOAW przewidują zniesienie 2 okręgów wojskowych. Oznacza to likwidację wszystkich stanowisk służbowych w ich dowództwach dla żołnierzy zawodowych i pracowników. Budynki należące do dowództw OW pozostaną nadal w zarządzie resortu obrony narodowej. Dotychczasowe zadania realizowane przez OW przejmie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Na szczeblu wojewódzkim nadal będą funkcjonowały wojewódzkie sztaby wojskowe.

Edukacja - rozporządzenie ministra środowiska z 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków (Dz.U. z 2011 r. nr 38, poz. 198)
Omówienie: Rozporządzenie określa wzór sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, jak również sposób jego przekazywania. Sprawozdanie będzie przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VAT - par 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 363)

Rejestr karny - pkt 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 396)

Ubezpieczenia społeczne - art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1—12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14—25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30—33, pkt 34 lit. a, pkt 35—39, pkt 42—44 i pkt 46—50, art. 5, art. 6, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 i art. 31 ustawy z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 75, poz. 398)

Uniwersytety - art. 1 pkt 68 - 70, pkt 71 w zakresie dotyczącym art. 94b i 94c, pkt 73 - 79, pkt 81 w zakresie dotyczącym art. 103 ust. 2, pkt 106, pkt 147, pkt 154 w zakresie dotyczącym art. 209 ust. 6, art. 4 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455)

Kąpieliska - par. 3 ust. 1 pkt 7—9 rozporządzenia ministra zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. nr 91, poz. 527 )

Efektywność energetyczna - art. 15 - 22, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25, art. 35 ust. 2, art. 36, art. 37, art. 39 pkt 1 i 4 - 7, art. 40 oraz art. 41 w zakresie wpływów z kar pieniężnych, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
Większość ustawy weszła w życie 11 sierpnia 2011 r., a
* art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3 wejdą w życie 1 lipca 2012 r.
* art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3 - 6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.
Ustawa obowiązuje do 31 grudnia 2016 r., z wyjątkiem:
* art. 16, art. 18 - 21 i art. 24, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2015 r.;
* art. 12 - 15, art. 23 ust. 3 - 6, art. 26 i art. 27, które obowiązują do 31 marca 2016 r.;
* art. 25, który obowiązuje do 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. nr 96, poz. 551)


Deregulacja - art. 20 pkt 1 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Większość ustawy weszła 1 lipca 2011 r., natomiast
* art. 36 pkt 3 i 4 obowiązują od 9 czerwca 2011 r., a
* art. 44 i art. 103, od 1 października 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622)


Leczenie - art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, natomiast większość ustawy weszła w życie 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 )

Informacja - ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Wyjątkiem są art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1, które wchodzą w życie 1 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 657)

Publikacja prawa - ustawa z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Wyjątkiem są
* art. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 5, które weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 23 czerwca 2011 r.,
* art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 9, które obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, tj. od 1 lipca 2011 r.,
* art. 1 pkt 4 w zakresie ust. 1 i 2, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 117, poz. 676)Prawo atomowe - art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 ustawy z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 132, poz. 766)
Omówienie: Ustawa wdraża do prawa krajowego postanowienia Dyrektywy Rady 2009/71/Euroatom ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (system nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego).

Działalność gospodarcza - art. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarte, art. 1 pkt 7 lit. b i lit. e, art. 1 pkt 8 oraz art. 4 ustawy z 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 131, poz. 764)

VAT - art. 1 pkt 20, 21 i 28, art. 2 i art. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2011 r. nr 134, poz. 780)

Zgłoszenie rejestracyjne - par.1 pkt 3 Rozporządzenia ministra finansów z 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. z 2011 r. nr 136 poz. 799)

Porządek w gminie - ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Wyjątkiem są:
* art. 9 pkt 2, który wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 9 sierpnia 2011 r.
* art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1 - 3, który wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.,
* art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. (Dz.U. nr 152, poz. 897)
Omówienie: Zasadą jest, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Są traktowane jak podatki, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują w związku z nimi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Gmina pokrywa z nich koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli:
* odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania * tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
* obsługi administracyjnej tego systemu.
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. Przedsiębiorca który:
* odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc oraz po 10 000 zł za każdy kolejny
* miesza selektywnie zebrane odpady podlega karze od 10 000 do 50 000 zł.

Jakość paliw - art. 3 pkt 3 – 6 ustawy z 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
pozostała cześć ustawy weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 10 sierpnia 2011 r (Dz.U.nr 153, poz. 902)
Omówienie: Od początku 2012 r. w przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70 proc. biokomponentów wytworzonych z:
* surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem,
* biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą,
* surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców,
minimalny udział biokomponentów jest równy iloczynowi współczynnika redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach równa się
Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu. Co dwa lata, do 15 czerwca Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia
wysokość współczynników redukcyjnych na kolejne dwa lata. Bierze przy tym pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na tym rynku i na rynku paliw ciekłych.Wojsko - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2011 r. nr 160, poz. 959)
Omówienie: Uprawnionymi do nadawania, potwierdzania,
podwyższania i stwierdzania utraty klas kwalifikacyjnych są:
* na trzecią klasę kwalifikacyjną – dowódca jednostki zajmujący stanowisko do stopnia co najmniej podpułkownika,
* na drugą klasę kwalifikacyjną – dowódca jednostki zajmujący stanowisko do stopnia co najmniej pułkownika,
* na pierwszą klasę kwalifikacyjną – dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej generała brygady,
* na mistrzowską klasę kwalifikacyjną - szef (dyrektor) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódca Garnizonu Warszawa, szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz szef Służby Wywiadu Wojskowego.

Meldowanie żołnierzy - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U z 2011 r. nr 168, poz. 1010)
Omówienie: Żołnierz musi zameldować się w miejscu czasowego pobytu, wymeldować się, zgłosić wyjazd za granicę i powrót do kraju, jeżeli obowiązek meldunkowy wynika z pełnienia lub odbywania czynnej służby wojskowej. Żołnierze meldują się w kwaterach internatowych, internatach, w służbowych pokojach noclegowych, wspólnych stałych kwaterach, a także w nieruchomościach zajętych na zakwaterowanie przejściowe. Czynią to ustnie, u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu wojskowego lub u dowódcy jednostki wojskowej.

Lotnictwo - art. 1 pkt 12, 13 i 83 ustawy z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Gros ustawy weszło w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. 18 września 2011 r. z wyjątkiem:
* art. 1 pkt 10, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2011 r.
* art. 1 pkt 147 w zakresie art. 205a ust. 1 pkt 3, który wszedł w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, tj. 26 sierpnia 2011 r.
* art. 1 pkt 116 lit. d i pkt 120 w zakresie art. 179 ust. 7, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, czyli 19 sierpnia 2012 r.
* art. 3 w zakresie art. 22a, który wchodzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, tj. 19 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 170, poz. 1015)
Identyfikacja podatników - art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5 - 7, pkt 9 lit. a - d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4 - 7 i pkt 16 w zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 i art. 59 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Większość ustawy weszła w życie 1 września 2011 r., z wyjątkiem:
* art. 71 ust. 3, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1016)

Samorządy zawodowe - ustawa z 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych z wyjątkiem art. 93, który wszedł w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 7 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1038)
Omówienie: W nowej ustawie znalazło się wiele rozwiązań zawartych w ustawie z 19 kwietnia 1991 r. Dotyczy to w szczególności zadań samorządu, jego struktury, nazewnictwa i kompetencji organów. Ustawa wskazuje, że samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa. W ustawie doprecyzowano kompetencje samorządu, tj. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Ośrodek studiów wschodnich - ustawa z 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1029)
Omówienie: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia nie będzie już jednostką budżetową. Stanie się państwową jednostką organizacyjną. Do zadań ośrodka należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Polski, również na innych obszarach. W skład rady ośrodka wchodzą przedstawiciele premiera, ministra gospodarki, spraw zagranicznych i 4 osoby powoływane na okres kadencji.

Obronność państwa - rozporządzenie Rady Ministrów z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1031)
Omówienie: Limity świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Państwa wynoszą w 2012 r. nie więcej niż:
* 400 nieruchomości (budynków lub ich części) - na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
* 90 samochodów i 30 przyczep oraz 30 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem - na potrzeby jednostek organizacyjnych polskich Sił Zbrojnych pomagających zwalczać klęski żywiołowe i likwidować ich skutki.
Wzory dokumentów - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2011 r. nr 181, poz. 1081)

PIT - ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjątkiem są art. 2 pkt 1 i art. 3, które weszły z dniem ogłoszenia, tj. 29 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 178, poz. 1059)
Omówienie: Przepis art. 6 ust. 1 pkt 12a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że Fundusz Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w ustawie z 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwolniony jest z CIT, stosuje się od 1 stycznia 2010 r. Przy obliczaniu różnic kursowych powinny być uwzględniane kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe zastosowanie kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego tę datę.

Budżet państwa - rozporządzenie ministra finansów z 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wyjątkiem jest par. 1 pkt 1 lit. l, który wejdzie 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. nr 195, poz. 1098)

Cudzoziemcy - rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. nr 195, poz. 1153)
Omówienie: Opłata za udostępnienie danych:
* jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł; wnosi się ją jeszcze przed złożeniem wniosku w tej sprawie,
* z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji; wnosi się ją w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.


Pracownicy - art. 2 i 3 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw. Większość ustawy weszła 6 października 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1170)

Usługi płatnicze - art. 167 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Większość ustawy weszła 24 października 2011 r., a art. 159 obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1175)

Wzory dokumentów - zarządzenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany (M.P. z 2011 r. nr 86, poz. 900)
Omówienie: Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerzy otrzymują legitymację
w kolorze niebieskim. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi otrzymują legitymację w kolorze białym. Legitymacje służbowe mogą być wykorzystywane tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

Ubezpieczenia OC - art. 1 pkt 50 i art. 8 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210)

Działalność kulturalna - ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 207, poz. 1230). Wchodzi w życie z wyjątkiem art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, tj. 1 października 2012 r.
Omówienie: Nowelizacja wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i umożliwić efektywniejsze wykorzystywania środków przeznaczanych na działalność kulturalną i artystyczną.

Wynagradzanie urzędników - rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2011 r. nr 206, poz. 1214)

Służba więzienna - rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2011 r. nr 206, poz. 1215)

Wynagrodzenia - rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 206, poz. 1219)
Omówienie: Promotorowi w przewodzie doktorskim, po podjęciu przez radę jednostki organizacyjnej uchwały o nadaniu stopnia doktora, przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 100 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego. Osobom opracowującym recenzje w przewodzie doktorskim albo w postępowaniu habilitacyjnym, albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
* 34 proc. stawki wynagrodzenia za recenzję w przewodzie doktorskim,
* 50 proc. stawki wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym albo w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.


Wzór winiety - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz.U. z 2011 r. nr 214, poz. 1269)
Omówienie: Winieta dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej, dziennika urzędowego urzędu centralnego, wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej, wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów i wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej, urzędu centralnego przez niego nadzorowanego i wojewódzkiego dziennika urzędowego) obejmie:
- nazwę dziennika urzędowego
- wizerunek orła w koronie
- miejsce i dzień ogłoszenia aktu prawnego
- kolejną pozycję z zachowaniem kolejności pozycji w każdym roku kalendarzowym.
Wyścigi konne - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach (Dz.U. z 2011 r. nr 214, poz. 1272)
Omówienie: Opłata za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych będzie uzależniona od przewidywanej liczby gonitw w roku kalendarzowym na danym torze wyścigowym. Będzie ona wynosiła od 3,6 tys. zł (w przypadku do 8 gonitw) do 240 tys. zł (powyżej 770 gonitw).

Wolontariat - art. 1 pkt 12 lit. a, b i c ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b. Większość ustawy weszła w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, tj. z 3 listopada 2011 r., a art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c - 6e oraz lit. d wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1244)

Imprezy masowe - art. 1 pkt 17, 19, 27 i 28, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Większość ustawy weszła w życie 12 listopada 2011 r. z wyjątkiem, a art. 1 pkt 1 - 5, 7 - 16, 18 i 20 - 26 wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 217, poz. 1280)

Formularze meldunkowe - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306)
Omówienie: Formularz meldunkowy będzie mógł zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Potwierdzenia wiarygodności danych dokona własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca. Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na formularzach dokona własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Gospodarowanie odpadami - rozporządzenie ministra środowiska z 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz.U. z 2011 r. nr 220, poz. 1308)
Omówienie: Raport wojewódzki sporządzi marszałek województwa na podstawie danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Raport wojewódzki będzie składany w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych. Raport wojewódzki za poprzedni rok kalendarzowy marszałek województwa przekaże ministrowi właściwemu do spraw środowiska do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po nim.

Opłaty za krew - rozporządzenie ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 220, poz. 1309)
Omówienie: Minister zdrowia ustalił opłatę za krew i poszczególne składniki krwi wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w wysokości:
- 269,00 zł za jednostkę krwi pełnej konserwowanej
- 176,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych
- 135,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po karencji
- 228,00 zł za jednostkę osocza świeżo mrożonego po redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych
- 88,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
- 1088,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
- 1088,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy
- 1502,00 zł za jednostkę koncentratu granulocytarnego
- 259,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
- 114,00 zł za jednostkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej
- 187,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej po redukcji biologicznych czynników zakaźnych
- 1583,00 zł za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z aferezy po redukcji biologicznych czynników zakaźnych.
Emerytury - rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2011 r. nr 222, poz. 1327)

Instytucje publiczne - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (Dz.U. z 2011 r. nr 226, poz. 1356)

Wojsko - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz.U. z 2011 r. nr 226, poz. 1362)
Omówienie: W zależności od wykształcenia lub kwalifikacji
posiadanych przez ochotników wojskowy komendant uzupełnień powołuje do czynnej służby wojskowej:
* żołnierzy rezerwy - do jednostek wojskowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami,
* osoby niebędące żołnierzami rezerwy - do jednostek prowadzących podstawowe szkolenie wojskowe.Obronność państwa - rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz.U. z 2011 r. nr 223, poz. 1332)

Dane osobowe - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1348)
Omówienie: Kontrolę zarządza minister. Jest ona wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL. Roczny plan kontroli zatwierdza minister.Towary niebezpieczne - ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 227, poz. 1367).
Wyjątkiem są:
* art. 124, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 24 października 2011 r.
* art. 131 i art. 132, które wszedł w życie po upływie 2 miesięcy od ogłoszenia, tj. 25 grudnia 2011 r.
Omówienie: Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu towarów niebezpiecznych
* w przypadkach wskazanych odpowiednio w ADR, RID lub ADN,
* statkami morskimi na morskich wodach wewnętrznych,
* promami pływającymi po wodach morskich, przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port,
* wykonywanego w całości w granicach obszaru niebędącego obszarem ogólnodostępnym.
ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 110, poz. 641) wraz ze zmianami obowiązującymi od ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej. RID jest regulaminem dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych; stanowi załącznik do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. nr 137, poz. 804 i i 805) wraz ze zmianami obowiązującymi od ich wejścia w życie
w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej. ADN to europejska umowa dotycząca przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie 26 maja 2000 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 235, poz. 1537) wraz ze zmianami obowiązującymi od ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych ma obowiązek przedsięwziąć niezbędne środki bezpieczeństwa po to, by zapobiec zagrożeniom, na które mogli by być narażeni ludzie, mienie i środowisko. W razie wypadku zaś lub awarii musi niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i w centrum powiadamiania ratunkowego. Może też zawiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej.
Gdy zdarzy się wypadek lub awaria, gdy towary niebezpieczne wiozą środki transportu należące do sił zbrojnych lub takie, za które siły zbrojne są odpowiedzialne, uczestnik tego przewozu niezwłocznie powiadamia osoby będące w strefie zagrożenia. Kontaktuje się też z centrum powiadamiania ratunkowego lub z jednostką ochrony przeciwpożarowej i z właściwą terenową jednostką organizacyjną Żandarmerii Wojskowej.
Przewoźnik towarów niebezpiecznych musi wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN. Nie dotyczy to uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.
Informacja o poważnym wypadku lub awarii w przewozie towarów niebezpiecznych jest przekazywana ministrowi infrastruktury.

Deregulacja - ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).
Wyjątkiem są:
* art. 21 pkt 1 lit. a - c i pkt 6 oraz art. 28, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 października 2011 r.
* art. 21 pkt 3 - 5, 7, 8 i 10 - 13, które wejdą w życie 2 stycznia 2012 r.,
* art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 12 - 14, art. 17, art. 18, art. 20 oraz art. 23, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.Współpraca rozwojowa - ustawa z 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2011 r. nr 234, poz. 1386). Wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.
Omówienie: Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej, kierowanej do krajów wskazanych na liście państw rozwijających się, ustalonej według zasad przyjętych przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

Instrumenty finansowe - ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 234, poz. 1391)
Omówienie: Nowelizacja ustawy wprowadza definicję rachunku zbiorczego, wskazuje podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków zbiorczych, określa zasady ustalania osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, a także określa skutków, jakie na terytorium RP wywołują zapisy dokonane na rachunku zbiorczym.

Akcyza od oleju napędowego - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2011 r. nr 235, poz. 1393)

Wyżywienie więźniów - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2011 r. nr 236, poz. 1402)

Informacja o oszczędnościach - rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania (Dz.U. z 2011 r. nr 239, poz. 1427)
Omówienie: Informacje są przekazywane wraz z dokonaniem wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania PIT. Dokument przekazywany jest przesyłką poleconą. Za datę przekazania informacji uważa się dzień jej nadania.

Informacja o oszczędnościach - rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2011 r. nr 239, poz. 1428)
Omówienie: Informacje są przekazywane wraz z dokonaniem wypłaty transferowej przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne oraz konta zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej. Tak samo dzieje się w wypadku zarządzającego programem emerytalnym. Instytucje finansowe wysyłają więc przesyłkę poleconą albo doręczają list za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Powinno to nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od wypłaty transferowej. Informację uznaje się za przekazaną w dacie nadania przesyłki.

Wykonywanie kar - ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431)
Omówienie: Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i może brać w nim udział jako strona. W wypadkach wskazanych w ustawie wolno mu też wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym. Składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w takim piśmie żądań w stopniu umożliwiającym rozpoznanie. Przede wszystkim polega to na obowiązku dołączania odpowiednich dokumentów.
W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo związane z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w placówce leczniczej i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.

Transport publiczny - par. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2011 r. nr 243 nr poz. 1444)

Świadczenia pracownicze - rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U z 2011 r. nr 243 nr poz. 1447)
Omówienie: Warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rejestr mieszkańców - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U z 2011 r. nr 243 nr poz. 1450)
Omówienie: Wystąpienie o uzyskanie zgodny na udostępnienie danych powinno zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy
- wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca
- informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane
- termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni
- pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

Wojsko - rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych (Dz.U. z 2011 r. nr 246, poz. 1466)
Omówienie: W 2012 r. mogą być powołani do odbycia lub pełnienia czynnej służby wojskowej żołnierze rezerwy, osoby
przeniesione do rezerwy, niebędące żołnierzami rezerwy, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Będą odbywali ćwiczenia wojskowe w Narodowych Siłach Rezerwowych, jako ochotnicy, w okresowej służbie wojskowej czy służbie przygotowawczej.

Pomoc publiczna - rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz.U. z 2011 r. nr 246, poz. 1467)

PIT-23 - rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (Dz.U. z 2011 r. nr 252, poz. 1504)
Omówienie: Określono wzór deklaracji o przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23).

Dofinansowanie nauki - rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz.U. z 2011 r. nr 251, poz. 1508)
Omówienie: Dotacja jest udzielana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Mogą ją uzyskać jednostki organizacyjne o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Pieniądze wolno przeznaczyć na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników i na specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz na specjalne stypendia naukowe dla studentów. Chodzi o wdrożenie systemów poprawy jakości kształcenia.

Wzory dokumentów - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. z 2011 r. nr 251, poz. 1510)
Omówienie: Legitymacja służbowa może zawierać:
* elektroniczny układ zbliżeniowy, służący do identyfikacji funkcjonariusza,
* elektroniczny układ stykowy (chip), służący do uwierzytelnienia użytkownika w systemach informatycznych.


Wzory dokumentów – rozporządzenie ministra finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 252, poz. 1514)Wzory dokumentów – rozporządzenie ministra finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. nr 252, poz. 1516)
Omówienie: Minister finansowy określił wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych się na lata 2007—2027 r.

Produkcja rolna - rozporządzenie ministra finansów z 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
(Dz.U. z 2011 r. nr 252, poz. 1517)

Wzory dokumentów - rozporządzenie ministra finansów z 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 252, poz. 1518)

Agenci celni - rozporządzenie ministra finansów z 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. z 2011 r. nr 257, poz. 1540)

Wzór dokumentu - rozporządzenie ministra środowiska z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
(Dz.U. z 2011 r. nr 257, poz. 1544)

Gospodarka odpadami - rozporządzenie ministra środowiska z 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2011 r. nr 257, poz. 1547)
Omówienie: Centralna baza danych jest prowadzona w taki sposób, aby zbieranie danych odbywało się z wykorzystaniem raportów wojewódzkich i sprawozdań, o których mowa w przepisach o odpadach.

Wzory dokumentów - rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2011 r. nr 259, poz. 1552)

Fundusz świadczeń pracowniczych - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. z 2011 r. nr 261, poz. 1560)
Omówienie: Do wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z FGŚP z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych dołącza się:
* zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych,
* poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o ogłoszenie upadłości, złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego dokumentami,
* oświadczenia pracowników o sposobie dokonania wypłaty świadczenia,
* uwierzytelnioną kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS lub uwierzytelnioną kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub informację z CEIDG,
* uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o numerach REGON i NIP,
* oświadczenie pracodawcy o osiągnięciu albo nieosiągnięciu przez pracowników kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
* wypełniony w części dotyczącej danych ewidencyjnych i adresu oraz podpisany przez pracownika formularz zgłoszenia do ubezpieczeń o symbolu ZUS ZUA.Wzory dokumentów - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz.U. z 2011 r. nr 261, poz. 1565)
Omówienie: Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, jego stopień, numer identyfikacyjny z teleinformatycznego systemu kadrowego Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych wobec policjantów i pracowników Policji”.

Eksploatacja kopalin - rozporządzenie ministra środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. z 2011 r. nr 262 poz. 1568)
Omówienie: Operat ewidencyjny zawiera część tekstową, która obejmuje uzasadnienie powstałych zmian w zasobach złoża kopaliny, klasyfikacji zasobów oraz strat, a także część tabelaryczną i część graficzną. Operat ewidencyjny sporządza się z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parceli lub bloków obliczeniowych, poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i projekcie zagospodarowania złoża.

Wzory deklaracji CIT - rozporządzenie ministra finansów z 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 265, poz. 1575)
Omówienie: Ustanowione tu wzory stosuje się do dochodów lub strat poniesionych od 1 stycznia 2011 r. Również płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, a rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r. i zakończy po tym dniu, do osiągniętych dochodów lub poniesionych w tym roku strat stosują formularze określone w tym rozporządzeniu. Deklaracje, zeznania, oświadczenia i informacje podatkowe złożone przed wejściem w życie rozporządzenia mogły być sporządzone na
dotychczasowych formularzach.

Procedura celna - rozporządzenie ministra finansów z 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
(Dz.U. z 2011 r. nr 267, poz. 1579)
Omówienie: Straci moc rozporządzenie ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz.U. nr 97, poz. 972, z późn. zm.).

Informacje niejawne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania , przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. z 2011 r. nr 271, poz. 1603)

Kwatery kontrwywiadu - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2011 r. nr 268, poz. 1585)

Płace w resorcie sprawiedliwości - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. z 2011 r. nr 268, poz. 1586)

Procedury adopcyjne - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka
(Dz.U. z 2011 r., nr 272, poz. 1610)
Omówienie: Liczba godzin szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka nie może być mniejsza niż 35 godzin dydaktycznych. Szkolenie jest prowadzone przez osoby posiadające:
- co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia
- ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.Asystenci rodziny - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r., nr 272, poz. 1608)
Omówienie: Liczba godzin szkoleń na asystenta rodziny nie może być mniejsza niż 230 godzin dydaktycznych. Szkolenia będą mogły prowadzić osoby posiadające:
- co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz
- ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia
— z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których będzie prowadzone szkolenie.Wzory dokumentów - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz.U. z 2011 r. 272, nr 272, poz. 1609)
Omówienie: Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/rodziny zastępczej niezawodowej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Hipoteka przymusowa - rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
(Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1618)

Piecza zastępcza - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1620)
Omówienie: Szkolenie dla osób, które chcą zawodowo lub niezawodowo pełnić funkcję rodziny zastępczej albo zamierzają prowadzić rodzinny dom dziecka, względnie ubiegają się o funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, obejmują:
* elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka,
* regulacje dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. mówiące o zasadach finansowania placówek opiekuńczych,
* wiedzę na temat specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru,
* wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej,
* podstawy wiedzy o rozwoju i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach chorób i postępowaniu w takich przypadkach,
* wiedzę o wpływie środowiska, w którym dziecko się wychowuje, na jego rozwój i zachowanie,
* wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka,
* wiedzę z zakresu organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
* organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
* podstawową wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także o rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień,
* wiedzę o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka oraz wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną,
* wiedzę na temat wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
* zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą, w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 60.


Sądy wieczystoksięgowe - rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1624)
Omówienie: Sąd Rejonowy w Limanowej ma teraz dwa wydziały ksiąg wieczystych:
- Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Limanowa oraz gmin: Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark,
- Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej dla miasta Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój, Sąd Rejonowy w Nowym Targu zaś - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla miast Nowy Targ i Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice i Szaflary.
Orzekanie o błędach medycznych - rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1625)

Refundacja leków - rozporządzenie ministra zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie (Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1626)
Omówienie: Za złożenie wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest pobierana opłata w wysokości 9000 zł. W przypadku wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego różniących się postacią, opłata za kolejne wnioski to 70 proc. opłaty za wniosek podstawowy.

Górnictwo i ratownictwo - rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
(Dz.U. z 2011 r. nr 275, poz. 1628)
Omówienie: Kwalifikacje zawodowe, jakie muszą posiadać osoby pracujące w niższym dozorze ruchu w podziemnym w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, rudy metali albo inne kopaliny wiążą się z posiadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub tytułu zawodowego inżyniera nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w dziedzinie górnictwa. Potrzebne jest przy tym odbycie trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej albo posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym oraz odbycie rocznej praktyki w specjalności górniczej. W przypadku podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel i rudy metali możliwe jest odbycie półrocznej praktyki w ruchu zakładu w specjalności górniczej. Po to, by pracownik mógł wykonywać czynności związane ze specjalnością geofizyczną, musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, nadany po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie geofizyki. Niewykluczone jest też legitymowanie się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie geofizyki. Konieczne jest również odbycie trzymiesięcznej praktyki geofizycznej w ruchu zakładu górniczego. Możliwe jest posiadanie tytułu zawodowego magistra, względnie magistra inżyniera nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, geologii górniczej lub geologii oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie geofizyki górniczej, a także odbycie trzymiesięcznej praktyki geofizycznej w ruchu zakładu górniczego.

Kwalifikacje geologów - rozporządzenie ministra środowiska z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. z 2011 r. nr 275, poz. 1629)
Omówienie: Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności lub specjalizacji geologicznej lub dyplom studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne (w szczególności na kierunkach budownictwo i ochrona środowiska), uzyskany przez osobę, która ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, uważa się za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub członkom komisji egzaminacyjnych górnictwo i geologia. Za każdą przeegzaminowaną osobę przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
* 95 zł dla przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
* 80 zł dla członka zespołu,
* 80 zł dla sekretarza.Tajne kancelarie - rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 276, poz. 1631)
Omówienie: Tworząc tajną kancelarię trzeba zapewnić:
* wyodrębnienie organizacyjne i lokalizacyjne,
* sprawne i bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów; należy przy tym umożliwić ustalenie w każdej chwili, gdzie znajdują się konkretne dokumenty, a także kto i kiedy się z nimi zapoznał,
* właściwą strukturę organizacyjną.
Otrzymaną albo wysyłaną przesyłkę, bądź wytworzony dokument lub inny materiał rejestruje się w dzienniku ewidencji - odpowiednio w kolejności otrzymania, wysłania lub wytworzenia.. Po zakończeniu pracy kierownik kancelarii lub inny upoważniony pracownik ma obowiązek sprawdzić prawidłowość zamknięcia szaf i pomieszczeń kancelarii. Wszelkie przypadki naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych należy niezwłocznie zgłaszać pełnomocnikowi ochrony. W przypadku anulowania pozycji w dzienniku ewidencji (kolorem czerwonym) podaje się powód, dla którego to uczyniono. Umieszcza się przy tym datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała anulowania. W dziennikach ewidencji nie wolno wycierać, zamazywać ani nadpisywać. W elektronicznych rejestrach natomiast nie usuwa się zapisów ani nie dokonuje się zmian. Zamieszcza się tylko informacje o zmianach i skreśleniach.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. z 2011 r. nr 278, poz. 1635)
Omówienie: Wykaz jest przygotowywany w formie pisemnej przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę zarządzającą majątkiem pracodawcy. Składa się go w trzech jednobrzmiących egzemplarzach do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. Do wykazu dołącza się m.in.:
* kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
* uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu REGON, zawierającą aktualne dane pracodawcy oraz NIP,
* aktualne zaświadczenie banku prowadzącego rachunek podmiotu składającego wykaz,
* uwierzytelnioną kopię postanowienia sądu stwierdzającego jedną z przesłanek niewypłacalności pracodawcy,
* uwierzytelnioną kopię dokumentu określającego datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Warunki zwrotu świadczeń - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. z 2011 r. nr 278, poz. 1636). Wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.
Omówienie: Wniosek powinien zawierać:
* opis stanu faktycznego ze wskazaniem kwot należności Funduszu z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresów, za które zostały wypłacone świadczenia i ich wysokość; trzeba w takich sytuacjach podać również podstawę prawną wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykaz spłaconych kwot i opis przebiegu postępowania windykacyjnego,
* stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz proponowane warunki zwrotu lub odstąpienia od dochodzenia zwrotu, względnie umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem,
* opinię prawną w sprawie, dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu pieniędzy z Funduszu od dłużnika i od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu,
* informację o zabezpieczeniach posiadanych przez Fundusz,
* informację, czy w stosunku do dłużnika było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu wraz z potwierdzającymi je dokumentami.

Gospodarowanie środkami funduszu - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu (Dz.U. z 2011 r. nr 278, poz. 1637)
Omówienie: Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie województw
przekazują dysponentowi Funduszu. Czynią to do 10 dnia następnego miesiąca po upływie tego, którego dotyczy informacja.

Wojsko - rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2011 r. nr 279, poz. 1640)
Omówienie: Planowanie użycia przydzielonych sił i środków będzie obejmowało także wspieranie wojsk sojuszniczych. Będzie się to wiązało z planowaniem i uzgadnianiem wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych poszczególnych województw m.in. do wsparcia sił sojuszniczych.Formularze do KRS - Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Dz.U. nr 281, poz. 1648
Omówienie: Zaletą nowych formularzy stała się możliwość wpisywania do KRS w osobnych rubrykach adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale, a także prawo ujawniania w rejestrze adresów poczty elektronicznej. Nowe formularze przeznaczone dla spółek z o.o. pozwalają też wpisywać informacje o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników-założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie. Kodeks spółek handlowych toleruje bowiem taki stan rzeczy przez siedem pierwszych dni funkcjonowania tego przedsiębiorcy, inaczej niż w przypadku pozostałych spółek z o.o., w których tego rodzaju możliwość w ogóle nie istnieje.

Kwoty zamówień publicznych - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Dz.U. nr 282, poz. 1649
Omówienie: Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień
* udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
- 130 000 euro dla dostaw lub usług,
- 5 000 000 euro dla robót budowlanych;
* udzielanych przez innych zamawiających wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
- 200 000 euro dla dostaw lub usług,
- 5 000 000 euro dla robót budowlanych,
* sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
- 400 000 euro dla dostaw lub usług,
- 5 000 000 euro dla robót budowlanych.


Kurs złotego w zamówieniach publicznych - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Dz.U. nr 282, poz. 1650
Omówienie: Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ośrodki dla cudzoziemców - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
Dz.U. nr 282, poz. 1654
Omówienie: Cudzoziemiec otrzymuje do użytku ręcznik, sztućce i naczynia stołowe oraz - za pokwitowaniem - sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pomieszczenia mieszkalnego i komplet pościeli. Kwateruje się go w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka, w miarę możliwości wraz z rodziną i wyznacza mu się miejsce do spania.

Prawo pobytu - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Dz.U. nr 282, poz. 1655

Dokumentacje geologiczne - Rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych
Dz.U. nr 282, poz. 1656
Omówienie: Dokumentacja sporządzana w przypadku prac geologicznych mających na celu wykorzystanie ciepła Ziemi obejmuje
* część tekstową składającą się przede wszystkim z opisu zadania, syntetycznego omówienia budowy geologicznej
i warunków hydrogeologicznych terenu, opisu profilu geologicznego wraz z charakterystyką przewiercanych warstw wodonośnych i temperatury na dnie otworu wiertniczego, opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych, charakterystyki rozwiązań technicznych, opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu, oceny wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych, opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,
* część graficzną składającą się m.in. z mapy przeglądowej w skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac i planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją wierceń.
Udostępnianie informacji geologicznych - Rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
Dz.U. nr 282, poz. 1657
Omówienie: Organy administracji geologicznej, stosownie do zakresu swojej właściwości gromadzą informację geologiczną pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników. Zbierają też dane przekazywane przez podmioty wykonujące prace geologiczne przedstawione w formie dokumentacji geologicznych. Magazyny próbek trwałego przechowywania prowadzi państwowa służba geologiczna.

Opłaty geologiczne - Rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów
Dz.U. nr 282, poz. 1658

Urzędy górnicze - Rozporządzenie ministra środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
Dz.U. nr 282, poz. 1659