Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która wprowadza instrumenty zwiększające finansowanie obszarów wiejskich - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta. Chodzi o gwarancje kredytów na inwestycje, z których będą mogły skorzystać także większe gospodarstwa.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

"Podstawowym celem ustawy jest stworzenie instytucjonalnych ram prawnych systemu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w postaci gwarancji do kredytów, z przeznaczeniem dla rolników oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego" - napisano w komunikacie. Obecnie rolnicy czy inni beneficjenci mogą ubiegać się jedynie o pomoc w formie dotacji.

Gwarancji będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego albo inny podmiot wdrażający ten instrument finansowy. Jego przychody z tego tytułu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Podmiot wdrażający, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o finansowaniu, zwróci otrzymane środki wraz z pożytkami na rachunek wskazany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Minister przekaże te środki do ponownego wykorzystania przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

W opinii resortu rolnictwa, który jest autorem noweli, nowa forma wsparcia będzie stanowiła uzupełnienie oferty dotacyjnej, jej zaletą w porównaniu do form dotacyjnych jest możliwość wygenerowania określonej alokacji środków, większej skali inwestycji w sektorze rolnym i przetwórczym i poprzez zaangażowanie środków bankowych. Ponadto część rolników nie może już korzystać z dotacji.

Ze środków PROW 2014-2020 będzie pochodziło 50 mln euro, dzięki temu wygenerowany zostanie do 2023 r. portfel kredytowy na kwotę ok. 250 mln euro.

Na realizację PROW 2014-2020 Polska dysponuje kwotą 58 mld zł, z czego ok. 30 proc. środków - ok. 16,5 mld zł - już trafiło na konta rolników. Cała pula środków ma być wykorzystana do 2023 roku.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.