Istnieją sytuacje, w których prawo zezwala na legalne wykorzystanie utworów chronionych. Jest to tzw. dozwolony użytek stanowiący ograniczenie treści autorskich praw majątkowych. Wyróżnić możemy dozwolony użytek osobisty oraz publiczny.

Przepisy prawa autorskiego dopuszczają możliwość korzystania z utworu bez udzielonej zgody uprawnionego. Wykorzystanie dzieł nie może jednak naruszać normalnego korzystanie z utworu i godzić w słuszne interesy twórcy. Przykładowo: nie będzie dozwolona taka eksploatacja dzieła, która doprowadzi do ekonomicznej konkurencji z korzystaniem, które nie jest objęte dozwolonym użytkiem.

Dozwolony użytek osobisty

Dozwolony użytek osobisty (prywatny) będzie odnosić się do wszelkich form korzystania z utworu, który został już wcześniej rozpowszechniony za zgodą twórcy czy producenta. Osoby fizyczne mogą korzystać z utworu bez zgody autora i bez zapłaty wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji – będą to np. cele towarzyskie bądź rozrywkowe. Zakazane jest jedynie wykorzystanie utworu w celach komercyjnych.

Dozwolone zatem będzie kopiowanie dzieła dla własnych celów. Oprócz samego użytkownika dzieła, zakres dozwolonego użytku osobistego obejmuje osoby pozostające z nim w związku osobistym. Płytę DVD z filmem możemy więc pożyczyć osobom spokrewnionym, spowinowaconym czy po prostu znajomym.

Przykłady dozwolonego użytku osobistego:

• pobranie pliku z muzyką ze strony www,
• pożyczenie książki znajomemu,
• skserowanie książki na potrzeby własne bądź znajomych,
• wykonanie kopii płyty CD,
• odtwarzanie muzyki na imprezie urodzinowej,
• odwiedzanie stron www.
Absurd w prawie autorskim: wkrótce internetowym piratem zostaniesz przez przypadek? >>

Dozwolony użytek publiczny

Dozwolony użytek może mieć również charakter publiczny. Daje on możliwość korzystania z dzieła (co do zasady nieodpłatnie) bez zgody uprawnionego ze względu na interes publiczny oraz potrzeby kulturalno-oświatowe społeczeństwa. W przeciwieństwie do dozwolonego użytku prywatnego, zasięg legalnego rozpowszechniania dzieła nie będzie ograniczał się jedynie do relacji towarzyskich czy rodzinnych. Warunkiem legalności dozwolonego użytku jest wskazanie imienia i nazwiska twórcy utworu oraz jego źródła.

Szczegółowe przypadki dozwolonego użytku wymienia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Jego zakresem objęte będzie:

• nieodpłatne rozpowszechnianie przez sieć kablową lub antenę zbiorową programów do odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych do 50 gospodarstw domowych;
• odbieranie w miejscu publicznym programów, jeśli nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych;
• korzystanie w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań oraz sporządzanie w tym celu egzemplarzy fragmentów utworów przez instytucje naukowe i oświatowe;
• nieodpłatne udostępnianie w zakresie zadań statutowych egzemplarzy utworów i udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych przez biblioteki, archiwa i szkoły;
• przytaczanie urywków lub drobnych utworów, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości;
• sporządzanie i rozpowszechnianie przez ośrodki informacji lub dokumentacji własnych opracowań dokumentacyjnych oraz pojedynczych egzemplarzy, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów utworów;
• nieodpłatne wykonywanie („na żywo") podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych, a wykonawcy nie otrzymują honorarium, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych;
• korzystanie dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia;
• korzystanie dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych, prawodawczych;
• korzystanie w celu reklamy wystawy lub sprzedaży publicznej, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży;
• korzystanie w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu.