Wydawca może wielokrotnie sprzedawać materiały, które już zamieścił w gazecie.
Przetworzenie raz wydrukowanych artykułów lub choćby ich pogrupowanie w określony sposób może być odrębnym dziełem, do którego ich wydawca ma takie same prawa autorskie jak do pojedynczych tekstów. W takiej sytuacji trudno więc nawet mówić o sprzedaży tych samych materiałów. Dalsze uprawnienia podmiotów, które kupują specjalnie dla nich przygotowane przeglądy prasy, wynikają natomiast z treści umowy, jaką zawarły z wydawcą.

Po wyroku