Nowe przepisy europejskie dotyczące prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym – co budzi największe wątpliwości po wejściu w życie unijnej dyrektywy?

Ewolucja technologii cyfrowych zmieniła w sposób znaczący cały rynek związany z dostępem do treści chronionych prawem autorskim. Szybkie zmiany, które zachodziły w ostatnim czasie w tej materii spowodowały powstanie nowych wyzwań, które wymagały dostosowania powstałych zmian do przepisów prawa. W związku z tym w dniu 17 kwietnia 2019 roku Parlament Europejski wraz z Radą (UE) powołali do życia nową Dyrektywę 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, rozszerzając obowiązujące prawo Unii Europejskiej. W takiej sytuacji dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w dniu 7 czerwca 2019 roku zaczął biec dwuletni termin na wdrożenie niniejszej dyrektywy do krajowych systemów prawnych.

Kluczowym celem, przyświecającym najnowszej dyrektywie regulującej zagadnienia szeroko pojętej własności intelektualnej jest zapewnienie korzystnego klimatu do tworzenia kreatywnych treści, w szczególności tych o charakterze cyfrowym, przez twórców. Nowe prawo ma więc na celu zapewnienie tego, aby posiadacze praw otrzymali sprawiedliwy udział w wartości generowanej przez wykorzystanie ich utworów i innych dzieł. Jednakże najnowsze przepisy budzą także szereg wątpliwości wśród zarówno odbiorców treści, jak i samych ich autorów.