Pracownik rozwiązujący umowę za porozumieniem stron traci prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, dłużej poczeka też na zasiłek dla bezrobotnych.

Jednym z najmniej konfliktowych i najprostszym zerwaniem stosunku pracy - zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy - jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, czyli zgodne oświadczenie woli obu stron. Pracownik i pracodawca ustalają wtedy, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

Z inicjatywą porozumienia może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Porozumienie stron można też zastosować przy każdej umowie o pracę (kontrakt próbny, umowa na czas określony i nieokreślony). Ponadto można w tym wypadku pominąć obowiązujące terminy, w tym okresy wypowiedzenia, bez zważania także na ochronę przysługującą niektórym pracownikom, w tym kobietom w ciąży czy pracownikom przed emeryturą. Zobacz, kto jest chroniony przed zwolnieniem z pracy>>

Jednak umowa za porozumieniem stron pozbawia pracownika pewnych korzyści przysługujących przy innych sposobach rozwiązania umowy. 3 sposoby, jak najłatwiej zwolnić się z pracy>>

Bez dni wolnych na poszukiwanie pracy

Osobie odchodzącej z pracy za porozumieniem nie przysługują więc dni wolne na poszukiwanie pracy. Zobacz, ile dni wolnych na poszukiwanie pracy może otrzymać odchodzący z firmy pracownik

Należą się one bowiem wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, której okresy wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie oraz pod warunkiem, że samo rozwiązanie umowy nastąpiło przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Dni wolnych nie otrzyma więc także osoba, która sama wypowiedziała umowę albo została zwolniona dyscyplinarnie.

Odprawa tylko przy zwolnieniach grupowych

Pracownik otrzyma natomiast odprawę pieniężną, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników;
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Rozstanie pracodawcy z podwładnym może więc nastąpić za porozumieniem stron, musi tylko dotyczyć co najmniej pięciu pracowników oraz przede wszystkim wina musi leżeć po stronie pracodawcy, czyli rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z przyczyn niedotyczących pracowników. Kiedy jeszcze pracodawca musi wypłacić zwalnianemu pracownikowi odprawę, przeczytasz tutaj>>

Czasami zasiłek dla bezrobotnych

Osoba odchodząca za porozumieniem stron dłużej poczeka też na wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2016 roku>>

Przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko wtedy, gdy doszło do niego w ciągu ostatnich 6 miesięcy i o ile jako przyczyna podana została upadłość lub likwidacja firmy, zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo gdy chodzi o zmianę miejsca zamieszkania pracownika.

W innych sytuacjach dana osoba nabywa prawo do zasiłku po 90 dniach od dnia rejestracji, a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>