Choć w polskim prawodawstwie nie znajdziemy już definicji tajemnicy służbowej, przedstawiciele niektórych zawodów są zobligowane do jej przestrzegania. Co grozi pracownikom, którzy zdradzą tajemnicę zawodową?

Zgodnie z kodeksem pracy obowiązkiem pracownika jest dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to szczególnie ważne gdy strony w tym przypadku zawierają umowę o zakazie konkurencji. O tym, kto objęty jest tym zakazem przeczytasz tutaj:

Działania na szkodę pracodawcy kosztują. Sprawdź, kogo dotyczy zakaz konkurencji

Choć najczęściej mówi się o tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej czy lekarskiej, lista zawodów objętych tajemnicą zawodową jest znacznie dłuższa. Uwzględnia ona także zawód radcy prawnego, komornika, notariusza, rzecznika patentowego, żołnierza, inspektora pracy, lekarza psychiatrii oraz psychologa a także rzeczoznawców, sędziów i prokuratorów. To tylko część zawodów odznaczających się obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. W większości przypadków kwestia tajemnicy zawodowej dla danej profesji regulowana jest odrębnymi aktami prawnymi.

Kiedy sędzia narusza zasady etyki? Sprawdź.

Wspólnym mianownikiem są regulacje dot. kar za ujawnienie tajemnicy zawodowej. Zgodnie z kodeksem karnym, każdy, kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega odpowiedzialności karnej.

Czy można ujawnić tajemnicę służbową? Kodeks postępowania karnego uwzględnia wyjątki od zasady zachowania tajemnicy zawodowej. Osoby, które z racji wykonywania swojego zawodu zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej, albo też tajemnicy zawodowej mogą odmówić zeznań co do faktów, na które rozciąga się ten obowiązek. Zwolnić z tajemnicy czy to służbowej, czy zawodowej może jedynie sąd, a postępowaniu przygotowawczym prokurator wydając stosowne postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy służbowej lub zawodowej.