Pracodawca nie może zawierać kolejnych umów na czas określony, jeśli w praktyce zaspokaja w ten sposób stałe potrzeby kadrowe. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2016 r.
Sprawa, którą zajął się TSUE, dotyczyła pielęgniarki zatrudnionej w madryckim szpitalu od lutego 2009 r. do czerwca 2013 r. W tym czasie siedmiokrotnie przedłużano jej terminową umowę o pracę, ale zatrudnienie uzasadniano koniecznością zaspokajania tymczasowych potrzeb kadrowych. Pracownica zaskarżyła decyzję szpitala o rozwiązaniu umowy, podkreślając, że przedłużanie jej umowy wynikało ze stałych potrzeb na świadczenie usług zdrowotnych. Hiszpański sąd rozpoznający skargę powziął wątpliwości, czy tamtejsze przepisy dopuszczające ponowne zawieranie umów terminowych w sektorze ochrony zdrowia są zgodne z prawem unijnym. Skierował więc zapytanie do TSUE.
Ten orzekł, że przepisy krajowe nie mogą zezwalać na ponowne zawieranie umów na czas określony, jeśli w rzeczywistości zapotrzebowanie na pracę danej osoby ma charakter stały. Trybunał przypomniał, że każde państwo powinno ograniczyć możliwość długotrwałego zatrudnienia na czas określony poprzez co najmniej jedną z trzech przewidzianych w prawie unijnym metod (wskazanie łącznego, maksymalnego czasu trwania kolejnych umów terminowych; określenie maksymalnej liczby ponawianych umów; wskazanie obiektywnych powodów uzasadniających ponowne zawarcie umowy). W związku z tym, że przepisy hiszpańskie nie przewidują ani ograniczenia czasu trwania zatrudnienia terminowego, ani maksymalnej liczby umów, TSUE zbadał, czy przedłużanie umowy pielęgniarki było uzasadnione przyczynami obiektywnymi. Uznał, że kontrakty terminowe nie mogą być ponownie zawierane w celu długotrwałego wykonywania zadań należących do zwykłych obowiązków personelu medycznego.
Wyrok TSUE nie ma większego wpływu na wykonywanie pracy terminowej w Polsce (krajowe przepisy przewidują zarówno limit czasu trwania, jak i liczby umów na czas określony). Jest jednak wskazówką dla osób z Polski, które chcą podejmować zatrudnienie w Hiszpanii (w szczególności w sektorze ochrony zdrowia).
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 września 2016 r. (sprawa C-16/15).