Czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przechodzi na nowego pracodawcę?
Wojciech Ostrowski radca prawny, Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.:
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Tak wynika z art. 231 par. 1 k.p. Przepis ten wywołuje wątpliwość, czy firma przejmująca dotychczasowy zakład w trybie art. 231 k.p. staje się stroną wyłącznie w dotychczasowych stosunkach pracy czy też również w innych, powiązanych, ale jednak odrębnych zobowiązaniach. Jednym z nich jest stosunek prawny wynikający z umowy o zakazie konkurencji. Przez wiele lat przyjmowano, że skutki przejścia zakładu obejmują również prawa i obowiązki wynikające z tego typu kontraktu, co potwierdzały między innymi wyroki Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 96/04) oraz z 4 lutego 2008 r. (sygn. akt I PK 193/07).
Pogląd ten uległ jednak diametralnej zmianie wraz z wydaniem przez Sąd Najwyższy wyroku z 11 lutego 2015 (sygn. akt I PK 123/14). W obszernym uzasadnieniu SN stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem jego treści (który podlega regulacji z art. 231 k.p.). W związku z tym wynikające z niej zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę.
Zdaniem sądu umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest odrębna wobec tej o pracę, a odszkodowanie wypłacane podwładnemu nie jest składnikiem wynagrodzenia. Nie może być więc objęta treścią stosunku pracy, którego stroną staje się nowy pracodawca na podstawie art. 231 k.p. Jest to umowa wzajemna, która polega na tym, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Dodatkowo SN podkreślił, że istotną cechą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest to, że czas jej obowiązywania wykracza poza okres związania stron stosunkiem pracy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w uchwale SN z 6 maja 2015 r. (sygn. akt III PZP 2/15), w której jednoznacznie stwierdzono, że art. 231 par. 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą.