O tym, czy cywilny staż jest doliczany do służby, decyduje data wstąpienia do formacji. Związki zapowiadają walkę o zmianę przepisów. A posłowie PiS obiecują, że poprą pomysł, ale pod warunkiem, że budżet to wytrzyma.
Policjanci chcą pilnych zmian w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 708). Obecnie inaczej są traktowani policjanci, którzy rozpoczęli służbę przed 1 stycznia 1999 r., a inaczej ci, którzy wstąpili do tej formacji po 31 grudnia 1998 r. Taki podział wprowadziła ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1609). Wówczas z datą wsteczną zmieniono przepisy określające zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym.
– Część funkcjonariuszy po czterech latach służby dowiedziała się, że ulegają zmianie ich zasady przechodzenia na emeryturę. O świadczenie będą się ubiegać po 15 latach służby, ale okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające wstąpienie do formacji lub składkowe po zakończeniu w niej pracy będą rozliczone przez ZUS, a nie zakład emerytalno-rentowy MSW – tłumaczy Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.