Pracownika po 50. roku życia obejmuje ochrona stosunku pracy, w pewnych wypadkach otrzyma też wyższy zasiłek chorobowy niż pozostali zatrudnieni.

Pracownik w wieku przedemerytalnym ma pewne uprawnienia - komu jeszcze przysługują przywileje, dowiesz się z naszej galerii:

Pracownika w wieku przedemerytalnym nie wolno zwolnić

Przede wszystkim kodeks pracy zapewnia trwałość zatrudnienia osobom, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem, że z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę - bez znaczenia jednak na rodzaj kontraktu czy na wymiar etatu.

Natomiast ochrona przedemerytalna nie obowiązuje, jeśli pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jak również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Ponadto pracodawca może nie stosować się do zasad ochrony, jeśli zaistnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Szczegółowo o tym, kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, przeczytasz tutaj>>

Dodatek wyrównawczy za zmianę warunków pracy

Zabronione jest nie tylko rozwiązanie umowy z seniorem, zasadniczo takiemu pracownikowi nie można także zmienić warunków umowy o pracę - poza kilkoma wyjątkami, wyraźnie określonymi w prawie. Szef ma więc prawo wręczyć pracownikowi 50+ wypowiedzenie zmieniające (więcej o wypowiedzeniu zmieniającym przeczytasz tutaj), jeśli nowe zasady pracy obejmują wszystkich pracowników w firmie lub przynajmniej tą grupę, do której należy pracownik. Zmiana warunków pracy jest uzasadniona także w przypadku, gdy pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy (co zostało to potwierdzone orzeczeniem lekarskim) lub uprawnienia do jej wykonywania (nie z winy pracownika).

Ponadto starszy pracownik może otrzymać wypowiedzenie zmieniające w sytuacji zwolnień grupowych (lub indywidualnych). Jednak pracodawca nadal nie może zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej - ma prawo jedynie wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy i płacy. A jeśli doszło do obniżki pensji pracownika, zatrudnionemu przysługuje do końca okresu ochronnego dodatek wyrównawczy. Komu z kolei przysługuje zasiłek wyrównawczy z ZUS, dowiesz się tutaj>>

Jaki zasiłek chorobowy dla pracownika 50+

Dla pracowników 50+ obowiązują również inne zasady wypłaty świadczeń chorobowych niż w przypadku pozostałych pracowników. Straszy pracownik otrzymuje bowiem wynagrodzenie chorobowe o pracodawcy tylko przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (pozostali pracownicy przez 33 dni), a począwszy od 15 dnia nabywa prawo do zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w podstawowym wymiarze w wysokości 80 procent wynagrodzenia - tak jak pozostali pracownicy.

O ile jednak w przypadku większości pracowników zasiłek ulega obniżce do 70 proc. podczas pobytu w szpitalu, to pracownik 50+ także wtedy otrzymuje 80 procent wynagrodzenia.

Dodatek za wysługę lat

Jeżeli pracownik po 50. roku życia jest pracownikiem budżetówki, może otrzymać dodatek za wysługę lat - dokładnie wypłata jest obowiązkowa w przypadku pracowników samorządowych i urzędników państwowych, pracowników sądów i prokuratur oraz nauczycieli.

Dodatek za wysługę lat jest zwany też dodatkiem stażowym. Przysługuje pracownikowi po przepracowaniu określonego czasu, ustalanego oddzielnie dla poszczególnych branż. Jest wypłacany co miesiąc, a jego wysokość wzrasta wraz z liczbą przepracowanych lat. Jakie jeszcze inne dodatki przysługują pracownikom, dowiesz się z naszej galerii:

Pracodawca spoza strefy budżetowej może sam przyznać pracownikom dodatek za długą pracę, a odpowiednie uregulowania powinien wprowadzić w wewnątrzzakładowych dokumentach, na przykład w regulaminie pracy.