Kodeks pracy nie wskazuje, czy pracodawca ma udokumentować przyczyny uzasadniające zatrudnienie terminowe na okres dłuższy niż 33 miesiące. Nie jest więc jasne, jak ma przebiegać weryfikacja takich umów – podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy w corocznym sprawozdaniu z własnej działalności.
Pracodawcy muszą się zatem liczyć z wizytą inspektora, jeśli w lakoniczny sposób poinformują PIP o niestosowaniu ustawowych limitów dotyczących zatrudnienia na czas określony. Ale wątpliwości budzą nawet ewentualne skutki kontroli.
Nowe kontrowersje