Jestem nauczycielką w gimnazjum. Od września ubiegłego roku do końca sierpnia korzystam z urlopu dla poratowania zdrowia. Z początkiem roku szkolnego wracam do pracy. Ponieważ czuję się znacznie lepiej, zastanawiam się, czy mogę popracować przez dwa tygodnie przy opiece kolonijnej dla uczniów – pyta pani Agnieszka.
Niestety to wykluczone. Każda działalność zarobkowa prowadzona w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, także w czasie wakacji, jest sprzeczna z celem przerwy. Warto przypomnieć, że urlop zdrowotny udzielany jest w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia oraz regeneracji sił. Podczas takiego urlopu nauczyciel nie może zatem nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli okaże się, że doszło do tego w tym okresie – czyli nawiązał stosunek pracy lub wykonuje inną działalność zarobkową – dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać go z urlopu, określając termin, w którym powinien wrócić do placówki.
W ustawie – Karta nauczyciela nie ma definicji pojęcia działalności zarobkowej. Przed odwołaniem z urlopu dyrektor musi zatem sam rozstrzygnąć, czy działania podejmowane przez pedagoga mieszczą się w jej ramach. Podstawą takiej decyzji jest uzyskiwanie przez niego przychodów z tytułu podjętej aktywności.
Można zatem przyjąć, że każda forma działalności, która przynosi zainteresowanemu przychody, jest działalnością zarobkową. Zatem w opisanym przypadku pani Agnieszka może pomóc przy opiece kolonijnej, ale jedynie nieodpłatnie.
Podstawa prawna
Art. 73 ust. 1 i 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).