Kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy z 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1053), która dziś wchodzi w życie.
Dzięki zmianie, przepisy będą odrębnie wskazywać ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pozostałe pracownice.
Dotychczas zgodnie z art. 176 k.p. kobiet nie wolno było zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Regulacja ta dotyczyła wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że jest to niezgodne z prawem unijnym, bo nie zapewnia równouprawnienia płci, w szczególności w zakresie dostępu do zatrudnienia.
Po wejściu w życie zmian art. 176 k.p. dotyczy już jedynie kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zgodnie z nim nie wolno im wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracownic, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Na tej podstawie wydane zostanie rozporządzenie zawierające wykaz takich prac (m.in. przy przenoszeniu ciężarów, w narażeniu na hałas lub drgania). Z kolei prace wzbronione pozostałym pracownicom (czyli niebędącym w ciąży i niekarmiącym piersią) zostaną przeniesione z obecnego rozporządzenia z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.) do rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.). W tym akcie znajdą się np. ograniczenia co do masy ręcznie przemieszczanych przedmiotów oraz dopuszczalne wartości sił niezbędnych do obsługi danych urządzeń.
Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 176 k.p. w dotychczasowym brzmieniu będą obowiązywać do momentu wejścia w życie nowych rozporządzeń (ale nie dłużej niż przez 9 miesięcy).
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 3 sierpnia 2016 r.