W okresie sezonu urlopowego warto ubiegać się o wolne stanowiska w administracji państwowej. Choćby dlatego, że konkurencja jest znacznie mniejsza. Nie należy przystępować do konkursów, jeśli nie spełniamy wszystkich wymogów. Doświadczenie w administracji ułatwia i często przyspiesza dostanie się do urzędu. Na niektóre stanowiska, w tym kierownicze, można otrzymać propozycję pracy z dnia na dzień bez zbędnych formalności
Czy oferty pracy zamieszczane są w różnych miejscach
Pracuję od kilku lat w prywatnej firmie, ale chciałbym spróbować swoich sił w administracji rządowej. Interesuje mnie zatrudnienie w Warszawie. Czy muszę oferty pracy sprawdzać na stronach poszczególnych urzędów?
NIE
Co do zasady ogłoszenia o wolnych stanowiskach dla całej administracji rządowej należącej do służby cywilnej są publikowane na stronie internetowej kancelarii premiera, a dodatkowo na stronach urzędów. Od 1 czerwca pod adresem www.nabory.kprm.gov.pl została uruchomiona nowa wyszukiwarka miejsc pracy dla przyszłych urzędników. Można też wysłać e-maila ze swoimi oczekiwaniami do KPRM – wtedy urząd będzie wysyłał oferty do konkretnego kandydata. Autor tego pomysłu, czyli szef służby cywilnej, chce też upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach na portalach społecznościowych, a także innych nośnikach elektronicznych. Takie rozwiązanie pozwoli dotrzeć do szerszej grupy kandydatów zainteresowanych pracą w administracji.
Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy w wakacje jest więcej propozycji pracy
Postanowiłem, że do końca roku zmienię pracę i rozpocznę karierę w administracji państwowej. Czy w czasie przerwy wakacyjnej jest sens szukania zatrudnienia w urzędach?
TAK
Z praktyki wynika, że w tym czasie znacznie mniej osób ubiega się o stanowiska urzędnicze niż w pozostałych miesiącach. Dlatego warto przeglądać oferty pracy zamieszczane w administracji rządowej oraz samorządowej i aplikować na określone stanowiska. Dogodnym okresem na szukanie pracy często są też przerwy świąteczne. Bywa tak, że urzędy przedstawiają ciekawe oferty w okresach wzmożonego wypoczynku po to, aby bez zbędnej zwłoki rozstrzygnąć konkurs i nie organizować np. testu wiedzy.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy wystarczy spełnić większość wymagań
Wśród ofert w administracji rządowej znalazłem jedną, która odpowiada moim kwalifikacjom. Problem jest taki, że wymagają trzyletniego stażu pracy w administracji. Ja przepracowałem tylko dwa lata, ale poza budżetówką osiem lat. Czy pracodawca może nie brać pod uwagę tego wymogu i zakwalifikować mnie do konkursu?
NIE
Nabór na wszystkie stanowiska w służbie cywilnej jest otwarty i konkurencyjny (poza stanowiskami dyrektorskimi, które są z powołania). Dyrektor generalny organizuje nabór do korpusu służby cywilnej, do którego należą zarówno pracownicy, jak i urzędnicy służby cywilnej. Niespełnienie wymagań koniecznych już na wstępie dyskwalifikuje kandydata na określone stanowisko. W ogłoszeniu o naborze zamieszczana jest też informacja o zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku, wskazanie wymaganych dokumentów i terminu oraz miejsca ich składania. Dodatkowym atutem i zwiększeniem szansy na otrzymanie stanowiska jest spełnienie przez kandydata wymagań i umiejętności uznanych w ogłoszeniu za pożądane. Najczęściej są nimi: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odporność na stres, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole i znajomość języków obcych. Na niektórych stanowiskach wymagana jest też kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa. Najczęściej jest to poświadczenie o klauzuli poufnej. Takie poświadczenie mają byli lub zatrudnieni w innym urzędzie pracownicy administracji państwowej. Jego brak nie jest przeszkodą do przystąpienia do naboru, kandydat musi tylko dołączyć do dokumentów oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, które rozpoczyna się z chwilą jego wyłonienia.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy mogę zatrudnić się z dnia na dzień
Znajomy wspomniał, że w Kancelarii Senatu w jego wydziale jest wolne miejsce dla urzędnika. Rozmawiał z naczelnikiem i przedstawił mu moje CV, a ten zaprosił mnie na spotkanie. Tymczasem na stronach tego urzędu nie widziałem żadnego ogłoszenia o konkursie. Czy takie działania są prawidłowe?
TAK
Do osób zatrudnionych w Kancelarii Senatu mają zastosowanie przepisy o pracownikach urzędów państwowych. Nie przewidują one, tak jak jest w służbie cywilnej czy w samorządach, obowiązku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska. Niektóre urzędy objęte tą regulacją przeprowadzają nabór na podstawie wewnętrznych zasad konkursowych lub ograniczają się do zwykłej rozmowy. Nie można tego kwestionować, bo przepisy nie nakładają na szefów tych urzędów obowiązku publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach. Jeśli już tego typu oferty się pojawiają, to dotyczą stanowisk specjalistycznych, na które trudno pozyskać pracowników.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. poz. 2013 r. poz. 269 ze zm.).
Czy wszyscy szefowie muszą przystąpić do konkursu
Zastępca burmistrza z powodów osobistych zrezygnował z tej funkcji. Chciałbym ubiegać się o to stanowisko. Tym bardziej, że mam wyższe wykształcenie, ukończyłem też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Czy urząd miasta musi uwzględnić procedurę konkursową?
NIE
W każdej gminie musi być przynajmniej jedno stanowisko zastępcy wójta (odpowiednio zastępcy burmistrza lub prezydenta). Kandydat wybierany jest przez wójta (burmistrza, prezydenta), który może zorganizować we własnym zakresie konkurs, ale nie ma takiego obowiązku. Zatrudnienie następuje na podstawie powołania. Kandydat na zastępcę musi spełnić dwa warunki. Pierwszy to wyższe wykształcenie, a drugi – sześcioletni staż pracy. Nie ma znaczenia, czy ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, czy też jest magistrem historii. W tym przypadku ustawodawca ograniczył się do wskazania podstawowych wymogów, a w pozostałych sprawach pozostawił wolną rękę szefowi urzędu. Podobne rozwiązanie wprowadzono 23 stycznia 2016 r. wobec dyrektorów i ich zastępców pracujących w administracji rządowej. Dyrektor generalny na polecenie szefa urzędu może ich w każdej chwili odwołać i na to miejsce bez konkursu przyjąć nowe osoby. Zgodnie więc z ostatnią nowelizacją ustawy o służbie cywilnej nie trzeba mieć doświadczenia zawodowego w administracji państwowej. Nie ma też konieczności wcześniejszego pełnienia funkcji kierowniczej. W dalszym ciągu jednak konieczne jest wykształcenie wyższe magisterskie. Nie można też być skazanym prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Od osób ubiegających się o kierownicze funkcje w administracji wymagane jest również posiadanie kompetencji kierowniczych.
Podstawa prawna
Art. 53 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy mogę pozwać każdy urząd za niewłaściwy konkurs
Od początku wakacji sekretarz w mojej gminie ogłosił już 10 konkursów, a pięć kolejnych pojawiło się na stronach internetowych urzędu. Wobec wszystkich zamieszczonych ofert spełniałem wymogi, ale niestety przegrywałem w tych konkursach ze znajomymi wójta albo sekretarza. Mam na to pewne dowody. Czy sąd dopuści rozpatrywanie takiej sprawy?
NIE
Możliwość kwestionowania wyników konkursu istnieje tylko w służbie cywilnej. Wtedy na działalność dyrektora generalnego mogą się poskarżyć do sądu kandydaci do pracy w jego urzędzie. Jeśli mają podejrzenia, że np. konkurs był ustawiony i tym samym nie wyłonił najlepszego kandydata, mogą takie rozstrzygnięcie zaskarżyć do sądu pracy. Wnosząc odwołanie do sądu, należy powołać się na art. 9 ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z nim bowiem w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, a nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy. A wszelkie spory o roszczenia dotyczące stosunku pracy w służbie cywilnej rozpatrywane są przez sądy pracy.
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1111 ze zm.).