Senat bez poprawek przyjął w piątek nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Zmiany dotyczą przede wszystkim struktury działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i - według rządu - porządkują kompetencje między resortami.

Za nowelizacją bez poprawek było 54 senatorów, 22 było przeciw, jeden się wstrzymał.

Jeden z przepisów noweli dał ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego (czyli obecnie Ministrowi Rozwoju) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (czyli obecnie Minister Infrastruktury i Budownictwa) możliwość określenia w drodze rozporządzenia "kryteriów i wskaźników dla obszarów rewitalizacji umożliwiających finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk".

Nowa ustawa zmienia także m.in. resort właściwy do wydania rozporządzenia, które będzie określać wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok - z resortu budownictwa na resort zdrowia.

"Dziś sytuacja wygląda w ten sposób, że kwestia funkcjonowania ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, co do istoty rzeczy, zawsze była niejako problematyczna – kto jest jej gospodarzem. Ta kwestia poczuwania się do obowiązku była rzeczywiście dyskusyjna, w związku z czym dzisiejszy stan rzeczy mówi (założenia ustawowe do ustawy są przygotowywane w Ministerstwie Zdrowia i jesteśmy, jako resort infrastruktury, w to zaangażowani), że zmiany mają wyłącznie na celu wskazanie, że gospodarzem ustawy jest minister zdrowia, natomiast wszelkie, wynikające z niej uregulowania, a także konsekwencje techniczne w postaci wymagań w tym zakresie, są uzgadniane z resortem infrastruktury i budownictwa, jak i resortem środowiska" - tłumaczył sens zmiany podczas prac legislacyjnych Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.