Przełożeni będą mieli większe możliwości awansowania wyróżniających się funkcjonariuszy. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 18 maja 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 334).
Zgodnie z obecnie obowiązującym par. 8 rozporządzenia zmiana na stanowisku służbowym odbywa się przez odwołanie ze stanowiska z kategorii stanowisk kierowniczych. Możliwe jest także przeniesienie – na wniosek funkcjonariusza albo z urzędu – na równorzędne stanowisko służbowe w ramach danej jednostki organizacyjnej Służby Celnej. Natomiast bez zmiany stanowiska celnik może awansować tylko o jedną grupę uposażenia. To się jednak wkrótce zmieni. Minister finansów postanowił bowiem uprościć tryb awansowania z uwagi na usprawnienie zarządzania kadrami.
I tak zgodnie z projektowanymi przepisami będzie możliwość podwyższenia grupy uposażenia o więcej niż jedną. Dzięki temu będzie możliwość szybszego awansowania celników do wyższych grup uposażenia przewidzianych dla danego stanowiska służbowego.
Autorzy projektu wyjaśniają, że zmiana zasad awansu w Służbie Celnej nie wywoła skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawowy obowiązek wydania takiego rozporządzenia przez ministra finansów w przypadku zmian wynika z art. 113 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
14,4 tys. funkcjonariuszy Służby Celnej obejmą zmiany w zasadach awansowania
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji