Kodeks pracy jest aktem bezwzględnie obowiązującym, ale przepisy zawarte w dokumentach firmowych mogą zostać przez pracodawcę zawieszone na pewien okres.

Pracodawca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a chce uniknąć redukcji zatrudnienia w firmie, może zdecydować się na zawarcie z pracownikami porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 91 par. 1 kodeksu pracy). Czytaj też: 5 sposobów, w jaki pracodawca może uniknąć zwolnienia pracownika>> W ten sposób pracodawca może uniknąć także indywidualnych negocjacji z pracownikami w celu zmiany warunków zatrudnienia czy dokonywania wypowiedzeń zmieniających.

Tego typu porozumienie może być jednak zawarte tylko w porozumieniu z pracownikami - dokładnie podpisuje je pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli w firmie związki nie działają, zastępuje je przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym z danym zakładzie. Porozumienie powinno zostać przekazane okręgowemu inspektorowi pracy, który ma prawo sprawdzić zasadność zawieszenia.

Ponadto zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres trzech lat.

Jednak przede wszystkim nie może ono dotyczyć przepisów z zakresu prawa pracy, które są zawarte w ustawach, jak w kodeksie pracy czy w aktach wykonawczych. W efekcie porozumieniem mogą być objęte tylko prawa i obowiązki stron stosunku pracy, które wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania (lub pracy) albo innych zbiorowych postanowień bądź statutów - mogą one dotyczyć na przykład przyznawania premii czy nagród pieniężnych pracownikom.

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy może dotyczyć przepisów wewnątrzzakładowych czy porozumień zbiorowych, ale nie kodeksu pracy.

Takie same skutki powoduje zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę na podstawie art. art. 23 par. 1 kodeksu pracy, z którego może skorzystać pracodawca z problemami finansowymi, ale nieobjęty układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników.