Od 1 stycznia 2017 r. sokiści będą mieć takie same uprawnienia jak policjanci. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei przygotowany przez MSWiA. Dokument ten zakłada, że ta grupa zawodowa zostanie włączona do służb mundurowych i przestanie podlegać ministrowi infrastruktury.
Zmienią się zasady nabywania uprawnień emerytalnych przez sokistów. Funkcjonariusze będą mogli ubiegać się o emerytury po 25 latach pracy i osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat, czyli na takich samych zasadach jak policjanci i pogranicznicy.
– Obecnie prawo do emerytury pomostowej mają wyłącznie osoby, które rozpoczęły służbę przed 1999 r. Funkcjonariusze, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 1998 r., muszą służyć do 67. roku życia. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoby w tym wieku mogły skutecznie chronić majątek kolei i zapewnić bezpieczeństwo podróżnych – tłumaczy Władysław Gajdek, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Projekt ustawy zakłada, że ze służby będzie mógł być zwolniony funkcjonariusz w przypadku nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Pracę stracą także ci, którzy na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej zostaną uznani za niezdolnych do dalszej służby. Będzie możliwe także zwolnienie funkcjonariusza, którego jednostka zostanie zlikwidowana, a jego samego nie będzie można przenieść do innej jednostki lub na niższe stanowisko. Pracę stracą także osoby, które będą chorować przez co najmniej 12 miesięcy. Wobec odchodzących z SOK będzie zastosowany taki sam mechanizm ochrony jak w przypadku policjantów i żołnierzy. Osoby, które nie będą mieć prawa do emerytury mundurowej, uzyskają prawo do pomostówki. Świadczenie będzie przyznawać ZUS pod warunkiem, że zainteresowany osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn oraz ma okres służby w tej formacji wynoszący co najmniej 15 lat. Przy czym właściwa komisja lekarska musi wydać orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako funkcjonariusz SOK.
Projekt reguluje także kwestię warunków, jakie będzie musiała spełnić osoba zainteresowana pracą w SOK. Będą mogły w niej służyć osoby mające obywatelstwo polskie, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zainteresowany będzie musiał posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Taka kandydat będzie musiał dać rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie określonym przez ustawę o ochronie informacji niejawnych.
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji społecznych