Odmowa przez pracodawcę przyjęcia wypowiedzenia nie ma znaczenia prawnego. Z chwilą dostarczenia pisma, rozpoczyna się jego bieg. Pracownik musi jednak zadbać o to, by zostało złożone w sposób skuteczny.

Polecany produkt: Rewolucja w wypowiedzeniach umów o pracę >>>

„Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)” - tak stanowi kodeks pracy, W związku z tym wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną i nie wymaga zgody drugiej strony. Odmowa przyjęcia pisma przez pracodawcę nie ma więc znaczenia prawnego i nie wstrzymuje jego biegu.

Reklama

Pracownik musi jednak zadbać o to, by wypowiedzenie zostało doręczone w sposób skuteczny. Pracodawca musi móc zapoznać się z jego treścią. Prawo nie wymaga, by pracodawca przeczytał wypowiedzenie. Musi zajść możliwość zapoznania się z treścią pisma. Stąd jego nie przyjęcie nie ma znaczenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być zatem sporządzone na piśmie. Pracownik powinien zadbać o potwierdzenie, że druga strona umowy otrzymała pismo wypowiadające umowę o pracę. W przeciwnym razie to na pracowniku będzie ciążyć obowiązek dowodu (art. 6 K.c. w zw. z art. 300 K.p.) na okoliczność, że dokonał wypowiedzenia.