Ministerstwo Skarbu Państwa skierowało pod obrady Rady Ministrów projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Dziś zaakceptował go Komitet Stały Rady Ministrów- informuje MSP.

Widzimy potrzebę systemowych zmian, które zagwarantują sprawiedliwe i jednolite zasady wynagradzania. Proponowane przez nas przepisy zakładają całkowitą zmianę filozofii w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń, opartą na czterech filarach: powszechność, jawność, sprawiedliwość i rynkowość. Likwidujemy patologie w postaci amoralnie wysokich odpraw, premii oraz wynagrodzeń oderwanych od rzeczywistych nakładów pracy – mówi Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa

Obecna ustawa kominowa nie obejmuje większości największych spółek z udziałem Skarbu Państwa (np. PZU, Orlen, KGHM) z racji ograniczenia obowiązywania do podmiotów, w których państwo ma większość udziałów. Proponowany przez MSP projekt ustawy odnosi się do wszystkich podmiotów, które wykonują prawa z akcji w spółkach Skarbu Państwa (jak ministerstwa). Wynagrodzenia mają być ustalane przez walne zgromadzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa będą zobligowani do głosowania zgodnie z ustawą. Dzięki temu przepisami zostaną objęte spółki, w których udział Skarbu Państwa wynosi poniżej 50%.

Pensje będą niższe i uzależnione od nakładu pracy, ale wciąż rynkowe, a objęte regulacją spółki w ten sposób zaoszczędzą blisko 60 mln rocznie. Projekt zakłada uzależnienie wysokości zasadniczego wynagrodzenia od bieżącej sytuacji spółki, jej wielkości oraz skali prowadzonej działalności.

Reklama

Z przepisów jasno wynika, na jakie wynagrodzenie może liczyć prezes. Pensja będzie uzależniona od skali działalności, wartości majątku, przychodów oraz wielkość zatrudnienia. Natomiast premie nie będą zależały od widzimisię członków rady nadzorczej, jak dotychczas, ale od rzeczywistych efektów pracy, określonych w ustawie. Po raz pierwszy w przepisach znalazły się konkretne kryteria, które należy spełnić, by otrzymać premię. – wyjaśnia minister Jackiewicz.

Nowy system wynagradzania pozwoli na poprawę jakości zarządzania spółek, co poprawi ich wyniki z zyskiem dla Skarbu Państwa i innych akcjonariuszy. Stawiamy na jawność. Każde odstępstwo od ustawy będzie musiało być do publicznej wiadomości z uzasadnieniem. Prezesi największych spółek mają prawo zarabiać adekwatnie do wykonywanej pracy, a Polacy mają prawo o tym wiedzieć. Nie ma mowy o ustalaniu zarobków w zaciszach gabinetów – dodaje minister Jackiewicz.