Przy okazji wprowadzenia 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej można zmienić zasady wliczania niektórych składników do najniższej pensji.
Związki zawodowe proponują, aby do projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dołączyć rozwiązanie, zgodnie z którym do najniższej pensji nie byłby wliczany dodatek za pracę w nocy.
– Nie jest jeszcze za późno na taką autopoprawkę projektu przewidującego wprowadzenie 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Byłaby ona korzystna nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców, bo dzisiejsze przepisy nie motywują zatrudnionych – podkreśla Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.