Wprowadzone i proponowane regulacje prawne dotyczące rynku zatrudnienia będą miały korzystny wpływ na sytuację pracowników. Tak uważa część ekspertów rynku pracy. Od początku roku obowiązuje wyższa o 100 złotych płaca minimalna. Rząd zaproponował też wprowadzenie 12 złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Krzysztof Inglot z Work Service ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że dzięki temu pracodawcy powinni być bardziej skłonni do przyjmowania na etat. Dodał, że umowy cywilne, umowy zlecenia, a czasami nawet umowy o dzieło są bardzo często nadużywane. Każde więc działanie mające na celu uporządkowanie tej sytuacji jest pożądane.

Krzysztof Inglot zwraca uwagę, że dotychczas przetargi, nawet w instytucjach państwowych, wygrywały firmy, które stawkę godzinową wyceniały dużo poniżej 10 złotych.
Na poprawę sytuacji pracowników powinna też korzystnie wpłynąć likwidacja tak zwanego "syndromu pierwszej dniówki". Pracodawcy będą musieli podpisać z zatrudnionym umowę, zanim dopuszczą go do pracy, a nie jak dotychczas w pierwszym dniu. To, zdaniem Krzysztofa Inglota, powinno zapobiec sytuacjom, kiedy pracownik za wykonane zadanie nie otrzymuje wynagrodzenia.


Dla rynku zatrudnienia korzystna będzie też nowa interpretacja przepisów, zgodnie z którą już nie tylko w przemyśle i handlu, ale także w firmach usługowych inspektorzy pracy będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. Krzysztof Inglot zwraca uwagę, że Polska była dotychczas jedynym krajem w Europie, w którym Państwowa Inspekcja Pracy nie mogła skontrolować z zaskoczenia firmy usługowej. Obecna interpretacja ukróci szkodliwe dla pracowników zatrudnianie w szarej strefie - podkreśla rozmówca IAR. Jak mówi, zatrudnianie "na czarno" niesie ogromne ryzyko życiowe. W razie wypadku pracownik nie może ubiegać się o odszkodowanie

Krzysztof Inglot podkreśla też, że nie tylko nowe rozwiązania prawne będą korzystne dla zatrudnionych. Dodał, że w wielu specjalizacjach, na przykład w informatyce, mamy już do czynienia z rynkiem pracownika. To pracodawcy zabiegają o odpowiednich ludzi, a nie odwrotnie. To zaś oznacza, że i płace będą rosły - ocenia ekspert.

Opinia BCC OPINIA do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy:

I. Zmiana art. 29 § 2 k. p.

Obecna regulacja wymaga, aby potwierdzenie pracownikowi na piśmie wszystkich wymaganych ustaleń dotyczących warunków pracy nastąpiło „najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pracy przez pracownika”. Projektowana nowelizacja wprowadza natomiast inny termin dokonania tych czynności przez pracodawcę, a mianowicie wymaga, aby nastąpiły „przed
dopuszczeniem pracownika do pracy”. Zmiana ta doprowadzi do tego, że pracownik już od rozpoczęcia pierwszego dnia pracy będzie musiał posiadać pisemne potwierdzenie ustaleń
dokonanych w oparciu o art. 29 k. p. Obecna regulacja prowadzić mogła do prób obejścia prawa i przedłużania zatrudniania pracowników „na próbę” bez formalnego potwierdzenia ich warunków zatrudnienia. Proponowana w przedłożonym projekcie zmiana jest zasadna, gdyż doprowadzi do zabezpieczenia sytuacji pracowników i pozwoli uniknąć tzw. syndromu
pierwszej dniówki.Jednocześnie konsekwencją zmiany art. 29 § 2 k. p. jest propozycja zmiany art. 281 pkt 2 k. p., którą należy zaaprobować. W przedłożonym projekcie nastąpiło bowiem
doprecyzowanie, że karze grzywny polegać będzie niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

II. Zmiana art. 1043 § 2 k. p. i art. 200 1 § 5 k. p.

Poza zmianami dokonanymi w art. 29 § 2 k. p. projekt z dnia 14 grudnia 2015 roku dokonuje także modyfikacji kilku innych artykułów powiązanych jednak z obowiązkiem potwierdzenia umowy o pracę i warunków zatrudnienia oraz samym nawiązaniem stosunku pracy. Proponowane zmiany prowadzą do ujednolicenia terminologii obowiązującej w k. p.

Obecne regulacje odnoszące się do obowiązków pracodawcy np. skierowania pracownika na badania lekarskie (art. 229 § 1 pkt 1 k. p.) oraz zapewnienia szkolenia z zakresu bhp (art. 2373 § 2 k. p.) wskazują, iż ma to nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W stosunku natomiast do innych obowiązków pracodawcy tj. zobowiązaniem pracodawcy do zapoznania pracownika z regulaminem pracy (art. 1043 § 2 k. p.) oraz młodocianego z wykazem prac lekkich (art. 2001 §5 k. p. ) wskazują, że ma to
nastąpić przed rozpoczęciem przez pracownika pracy.

W przedłożonym projekcie wprowadzono ujednolicenie terminologii i wskazano, że wszystkie powyższe obowiązki pracodawca powinien wypełnić „przed dopuszczeniem
pracownika do pracy”. Zmianę tę, z uwagi na jej porządkujący charakter, należy zaaprobować.

III. Okres vacatio legis

Z uwagi na konieczność przygotowania się przez pracodawców do proponowanych zmian, jak również zasadność przeprowadzenia w tym zakresie kampanii informacyjnej, w
ramach posiedzenia Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, 19 stycznia 2016 r., strona pracodawców i pracowników uzgodniła wspólne stanowisko, na podstawie którego
rekomenduje wydłużenie okresu vacatio legis do 6 tygodni.