Jesteśmy pracodawcą zatrudniającym 30 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Nie spełniamy wymaganego wskaźnika zatrudnienia 6 proc. osób niepełnosprawnych. Jedna z zatrudnionych u nas osób jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Na orzeczeniu jest symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P. Czy w związku z tym możemy skorzystać z prawa do obniżenia obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem takich osób. Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON mogą obniżyć ich wysokość poprzez wykorzystanie ulg z tytułu zakupów produktów lub usług u uprawnionych pracodawców (art. 22 ustawy o rehabilitacji) lub poprzez zatrudnienie osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniami szczególnymi (art. 21 ust. 7 ustawy).
Wykaz schorzeń szczególnych zawiera rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Zgodnie z jego par. 1 do takich schorzeń zaliczamy:
1) chorobę Parkinsona,
2) stwardnienie rozsiane,
3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
5) głuchotę i głuchoniemotę,
6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
7) epilepsję,
8) przewlekłe choroby psychiczne,
9) upośledzenie umysłowe,
10) miastenię,
11) późne powikłania cukrzycy.
Jeżeli pracodawca zatrudnia niepełnosprawnych z takimi schorzeniami i jednocześnie jest zobowiązany do comiesięcznych wpłat na PFRON, wtedy może obniżyć wysokość wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i w konsekwencji zmniejszyć wymaganą wpłatę.
Jeżeli niepełnosprawny ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 06-E oraz 01-U, to na potrzeby obniżenia obowiązkowej wpłaty nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie lekarskie. W przypadku orzeczeń z innymi kodami niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające wystąpienie u pracownika schorzenia szczególnego. Obowiązujące przepisy nie określają oficjalnego wzoru tego zaświadczenia. Wystarczy, aby zaświadczenie zawierało informację, że stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń, o których mowa w par. 1 wskazanego wyżej rozporządzenia.
W przypadku przedstawionym na wstępie na potrzeby obniżenia obowiązkowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych nie wystarczy samo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawnosci 02-P. Pracodawca musi jeszcze uzyskać od pracownika zaświadczenie od lekarza potwierdzające posiadanie schorzenia szczególnego.
Podstawa prawna
Art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U. z 1998 r. nr 124, poz. 820 ze zm.).