Łatwiejsze dopasowanie pracowników do stanowiska pracy, możliwość potwierdzania kompetencji uzyskanych w trakcie pracy zawodowej – na to pozwoli Zintegrowany System Kwalifikacji. Wprowadzi go poselski projekt ustawy o ZSK. Ma wejść w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Posłowie PiS uzasadniają, że Polskę na tle innych krajów Unii Europejskiej negatywnie wyróżnia niski poziom kompetencji osób dorosłych – rzadko je podnoszą i uzupełniają po zakończeniu edukacji w szkole czy na uczelni. Ponadto wskazują, że brakuje powszechnego systemu oceny efektów uczenia się w ramach edukacji pozaformalnej (tj. uznawania i certyfikowania kompetencji zdobywanych przez pracowników np. w toku nabywania doświadczenia zawodowego w ramach wykonywania pracy). Co więcej, świadectwa i certyfikaty nadawane poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego bardzo często nie są wiarygodne dla pracodawców, przez co ich uzyskiwanie nie zawsze przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Pracodawcy nie są również skłonni angażować swoje zasoby, a także pracowników w szkolenia, szczególnie w godzinach pracy. Brakuje też łatwego dostępu do przejrzystego źródła informacji o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, o ich jakości oraz warunkach, które osoba ucząca się musi spełnić, aby je zdobyć.
Reklama
Celem złożonej nowelizacji jest rozwiązanie tych problemów. Projekt przewiduje utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: Polską Ramę Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, czyli spis zawierający komplet informacji o wszystkich włączonych do ZSK kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce. – W celu radykalnego zminimalizowania biurokratycznych obciążeń całość działań w ramach ZSK (przepływ dokumentów, archiwizacja) będzie prowadzona w oparciu o system teleinformatyczny – uzasadniają posłowie.

Reklama
Z punktu widzenia obywatela wdrożenie ZSK pozwoli porównywać i oceniać z osobistej perspektywy możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, tym samym lepiej planować podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój kariery zawodowej. Ma też ułatwić racjonalny wybór szkoły i uczelni, wyszukiwanie odpowiednich szkoleń oraz informacji o możliwości uzyskania dyplomów potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności. Jego celem jest też uproszczenie uznawania kompetencji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez nieformalne uczenie się (np. w toku pracy zawodowej).
Z kolei z punktu widzenia pracodawcy wdrożenie ZSK umożliwi lepszą identyfikację kwalifikacji ważnych dla prowadzonej działalności. Ma ułatwić właściwy dobór wykwalifikowanych kadr oraz pomoże w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy, tym samym ograniczy błędy w rekrutacji. Uprości wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i ograniczyć liczbę nietrafnych decyzji w tej dziedzinie. Ma też zwiększyć szanse zdobywania zamówień na europejskim rynku poprzez możliwość wykazania rzeczywistej wartości kwalifikacji posiadanych przez kadrę przedsiębiorstwa.
Etap legislacyjny
Projekt złożony do laski marszałkowskiej