Zmiana ustawy o rzemiośle w formie zaprezentowanej w poselskim projekcie jest nie do zaakceptowania – tak o propozycji zawartej w druku sejmowym nr 3775 wypowiada się konfederacja Lewiatan. Zasadniczy cel nowelizacji to doprecyzowanie pojęcia „rzemiosło”, a także uregulowanie zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.
Organizacji nie podoba się jednak m.in. nowe brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy, umożliwiające każdej osobie fizycznej i prawnej – za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła – członkostwo.
W ocenie Lewiatana wprowadzenie regulacji dopuszczającej do rzemieślniczych korporacji wszelkie podmioty, niezależnie od formy, przedmiotu czy profilu działalności „stawia pod znakiem zapytania sens istnienia nowelizowanej ustawy i wyodrębniania w oddzielnym akcie prawnym rzemiosła”. Zgodnie z opinią taka modyfikacja nie ma też uzasadnienia merytorycznego i czyni fikcyjnym zamysł, że to przedstawiciele samorządu rzemiosła mają reprezentować środowisko. W sytuacji bowiem, w której wśród członków organizacji znajdować się będą również duże podmioty niemające nic wspólnego z działalnością rzemieślniczą, reprezentacja środowiska rzemieślniczego stanie się fikcją. A to jest nie do pogodzenia z zapisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240), która weszła w życie 11 września. Związek Rzemiosła Polskiego – ze względu właśnie na swą specyfikę – zyskał w niej specjalny status.
Ale Lewiatan zgłasza też uwagi do proponowanej definicji rzemieślnika. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1182) rzemiosłem jest „zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (lub przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych), z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników”. Projektodawcy proponują natomiast objęcie definicją rzemiosła również działalności gospodarczej prowadzonej przez średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.), a więc zatrudniających do 250 osób.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po pierwszym czytaniu