Za sobą mam pierwszą pracę na etacie. Była to umowa na zastępstwo, która skończyła się po upływie sześciu miesięcy. I mimo że w tym czasie były za mnie opłacane wszystkie składki pracownicze, to urząd pracy odmówił mi przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Poinformowano mnie, że za krótko byłem zatrudniony na umowie związanej z opłacaniem składek. Czy takie uzasadnienie jest właściwe? Proszę o pilną odpowiedź, bo zastanawiam się, czy złożyć odwołanie od decyzji – pisze pani Justyna.
Zasiłek z urzędu pracy mogą otrzymać osoby, które spełnią kilka warunków. Po pierwsze muszą być zarejestrowane w pośredniaku jako bezrobotne, a więc nieposiadające zatrudnienia, ale gotowe i zdolne je podjąć. Warto pamiętać, że ten status można stracić pracując dorywczo i osiągając miesięczny przychód przekraczający wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie 875 zł.
Po drugie organ, a więc starosta nie przyzna zasiłku, jeżeli po zarejestrowaniu bezrobotnego urząd znajdzie dla niego miejsce pracy albo chociażby staż, roboty publiczne, a nawet szkolenie.
Po trzecie, aby otrzymać wsparcie, trzeba legitymować się przepracowanymi łącznie 365 dniami na przestrzeni 18 miesięcy przypadających przed dniem rejestracji w urzędzie pracy. Innymi słowy, w ciągu 1,5 roku przed uzyskaniem statusu bezrobotnego osoba zainteresowana zasiłkiem powinna była pracować i co za tym idzie odprowadzać za pośrednictwem pracodawcy składki na Fundusz Pracy przez co najmniej rok. Jeśli więc pani Justyna przepracowała jedynie sześć miesięcy, to zasiłek się nie należy, a decyzja urzędników była prawidłowa i nie ma sensu się od niej odwoływać. To oznacza, że z zasiłku wykluczone są m.in. osoby młode, które dopiero weszły na rynek pracy i stosunkowo szybko straciły zatrudnienie.
Co więcej, osoby z krótkim stażem pracy, nieprzekraczającym pięć lat, muszą liczyć się z tym, że nawet przy spełnieniu warunków otrzymania wsparcia wysokość zasiłku wyniesie 80 proc. stawki podstawowej.

Na co może liczyć bezrobotny

Podstawowe stawki zasiłku w 2015 r.: 831,10 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, 652,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania tego prawa

Czas pobierania: 365 dni – dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia i z 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku, dla samotnie wychowujących dziecko do 15 lat, dla wychowujących dziecko do lat 15, jeśli współmałżonek też jest bezrobotny i nie ma prawa do zasiłku;

180 dni – dla pozostałych bezrobotnych uprawnionych do zasiłku.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, art. 72 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).