Taki układ jest korzystny dla przyszłych pracodawców i pracowników. Zatrudniający może zaoszczędzić pieniądze i poznać bliżej podwładnego przed podpisaniem umowy o pracę. Stażysta zyskuje doświadczenie i nabywa praktycznych umiejętności. Jednak organizacja i odbywanie stażu mogą spowodować liczne komplikacje
Czy można zwolnić stażystę
Reklama
Pan Krzysztof stale spóźnia się do pracy, a jego zachowanie wobec reszty załogi jest niekoleżeńskie – opowiada pan Ryszard. – Gdy udzieliłem mu reprymendy, stwierdził, że nie mam prawa go zwolnić. Poza tym jego zdaniem musiałbym oddać pieniądze wypłacone mu przez urząd pracy. Czy to prawda?

Reklama
NIE
Pan Ryszard rzeczywiście nie ma prawa zwolnić stażysty, który nie spełnia jego oczekiwań. Nie oznacza to jednak, że czytelnik nie może wyciągnąć wobec niego konsekwencji. Bezrobotny skierowany do odbycia stażu powinien przestrzegać regulaminu, rozkładu czasu pracy i stosować się do poleceń organizatora. Łamanie wskazanych zasad postępowania jest podstawą złożeniado starosty wniosku o przerwanie stażu. Pismo trzeba odpowiednio umotywować. Należy pamiętać, że zanim starosta podejmie decyzję o skróceniu stażu, będzie musiał zapoznać się ze stanowiskiem obu stron. Jeśli przyzna rację panu Ryszardowi, przerwie staż, a czytelnik nie będzie musiał zwracać urzędowi pracy poniesionych kosztów. To niesolidny stażysta może zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia!
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 2. par. 9 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142. poz. 1160).
Czy wolno podjąć dodatkową pracę
Praktykuję w urzędzie skarbowym – mówi pani Liliana. – Pracodawca zobowiązał się, że zatrudni mnie po zakończeniu stażu. Aktualne zarobki nie są jednak dla mnie wystarczające. Podjęcie dodatkowej pracy to chyba dobre rozwiązanie...
NIE
Czytelniczka powinna pamiętać, że chociaż jej zadania bardzo przypominają te, które są wykonywane w ramach umowy o pracę, to nadal jest osobą bezrobotną. Znalezienie dodatkowego zajęcia, nawet w postaci umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, spowoduje skreślenie z listy bezrobotnych. Wówczas nie będzie żadnych podstaw, aby urząd pracy wypłacał pani Lilianie stypendium. Dorabianie podczas odbywania stażu jest niedozwolone.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 2, pkt 11, art. 74 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149).
Czy grożą mi konsekwencje
Zorganizowałam staż dla zdolnej studentki i jestem bardzo zadowolona ze współpracy – opowiada pani Danuta. – Podpisując umowę z urzędem pracy, zobowiązałam się, że kobieta po 9 miesiącach otrzyma umowę o pracę. Niestety moja firma zanotowała w tym roku stratę i nie jestem w stanie jej zatrudnić. Obawiam się, że grożą mi konsekwencje w postaci kary pieniężnej – niepokoi się czytelniczka.
NIE
Sytuacja przedsiębiorstwa należącego do pani Danuty zmieniła się w trakcie trwania umowy o zorganizowanie stażu. Czytelniczka powinna udowodnić, że brak możliwości zatrudnienia studentki spowodowały czynniki niezależne od niej. Sytuacja na rynku pracy jest przecież dynamiczna. Należy jednak pamiętać, że wniosek o staż został zaakceptowany także ze względu na zobowiązanie się do podpisania umowy o pracę. W innym przypadku środki z urzędu mogłyby zostać przeznaczone na stypendium dla innego stażysty. Staroście i urzędowi pracy należą się zatem stosowne wyjaśnienia. Niezbędne będzie pismo udowadniające pogorszenie sytuacji firmy. Wówczas na organizatorkę stażu nie zostanie nałożona kara pieniężna.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160).
Czy mogę zakończyć zdobywanie doświadczenia wcześniej
Pracuję w biurze jako stażystka – pisze pani Dorota. – Pieniądze są niewielkie, a ja mam dziecko i muszę zarabiać więcej. Przyjaciółka zaoferowała mi mniej rozwojową, ale dużo lepiej płatną pracę. Czy mogę przedterminowo zakończyć staż – pyta.
TAK
Znalezienie pracy przez stażystę jest szczególną okolicznością, która uzasadnia przerwanie stażu. Po podpisaniu umowy trzeba ją dostarczyć do urzędu pracy. Wtedy pani Dorota zostanie skreślona z listy bezrobotnych. O znalezieniu pracodawcy trzeba też jak najszybciej poinformować organizatora stażu. Czytelniczka niewątpliwie ucieszy się, że przedterminowe zakończenie stażu z powodu podjęcia pracy nie powoduje negatywnych konsekwencji finansowych. Urząd pracy nie będzie dochodził zwrotu wypłaconych jej kwot.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 4 pkt 7, art. 41 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149).
Czy urząd skontroluje organizatora
Rozważam zorganizowanie stażu, ale słyszałam, że urząd pracy mógłby mnie wtedy kontrolować. Czy to prawda, że będą sprawdzać moją siedzibę i warunki pracy – zastanawia się pani Katarzyna.
TAK
W umowie z urzędem pracy czytelniczka będzie zobowiązana podać siedzibę swojej firmy i miejsce odbywania stażu. Niezbędne będzie też przedstawienie jego programu. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że praktykujący nie realizuje jego postanowień, umowa może zostać zerwana z winy pani Katarzyny. Nadzór nad stażem sprawuje starosta, który może przeprowadzać kontrole. Nie są one zbyt częste i dokuczliwe dla organizatora, niemniej podczas wizytacji zespół kontrolujący może się pojawić w miejscu odbywania praktyki. Zapewne zbada dokument potwierdzający przeszkolenie stażysty z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych. Istotne jest też bieżące podpisywanie listy obecności i znajomość harmonogramu stażu.
Podstawa prawna
Art. 53 ust. 4, ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149). Par. 9 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160).
Czy mam prawo do odbycia stażu
Do tej pory pracowałem jedynie cztery miesiące na umowę-zlecenie i nie mam żadnego doświadczenia zawodowego. Czy przysługuje mi staż, jeśli mam 28 lat, a pracę magisterską obroniłem trzy lata temu – pyta pan Jacek.
TAK
Aby myśleć o uzyskaniu stażu, pan Jacek powinien najpierw zarejestrować się jako bezrobotny. Po rozmowie z urzędnikiem czytelnikowi zostanie przydzielony odpowiedni profil. Na staże mogą być skierowane osoby, które zostaną zakwalifikowane do II profilu pomocy. W tej grupie znajdują się osoby dyspozycyjne i gotowe do pracy. Generalnie stażystami mogą być bezrobotni, którzy nie mają doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku. Na czas trwania takiej praktyki może mieć wpływ to, w jakiej miejscowości czytelnik mieszka. Pomoc lubelskiego urzędu pracy dla 28-latka potrwa maksymalnie sześć miesięcy, tymczasem w Krakowie można ubiegać się nawet o dwunastomiesięczny staż.
Podstawa prawna
Pkt IV informacji o stażu 2015 Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, www.gup.krakow.pl; www.puplublin.pl/strona/staze/112
Czy obietnica zatrudnienia pomoże w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Jestem aplikantem adwokackim – pisze pan Adam. – Udało mi się namówić patrona, żeby zorganizował mi staż. Mój opiekun zaznaczył jednak, że nie ma możliwości, aby później mnie zatrudnił. Czy powinienem go poprosić, aby zmienił zdanie, bo inaczej wniosek może nie zostać pozytywnie rozpatrzony?
TAK
Na przyznanie stażu mogą liczyć ci kandydaci, którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki. Urzędy oceniają wnioski, nadając im określoną liczbę punktów. Wpływ na wynik przyznany potencjalnemu organizatorowi mają takie czynniki jak: istnienie odpowiedniego programu praktyki, dotychczasowa współpraca z urzędem pracy i – co ważne – deklaracja zatrudnieniowa. Zatrudnienie podwładnego po odbyciu stażu może mieć zatem kluczowe znaczenie przy ocenie wniosków. Warto zatem zabiegać o zobowiązanie się organizatora choćby do zawarcia umowy-zlecenia lub umowy o pracę na pół etatu. Wówczas szanse pana Adama na odbycie praktyki znacznie wzrosną. ©?
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 5 regulaminu w sprawie zasad organizacji staży Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, www.pup.gda.pl