Osoby wykonujące prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin będą otrzymywać informacje w tym zakresie w sposób przyjęty w zmienionych przepisach unijnych.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Modyfikacja przepisów wynika z konieczności dostosowania do zmienianych przepisów unijnych. Dyrektywa dostosowująca (2014/27/UE z 26 lutego 2014 r., Dz.Urz. UE L 65, str. 1) wprowadziła zmiany w przepisach wspólnotowych dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy, aby ujednolicić je z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. L 353, str. 1). Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawiera nową, dostosowaną do unijnych regulacji definicję czynników chemicznych stwarzających zagrożenie dla pracowników. Są to czynniki, które spełniają kryteria klasyfikacji zawarte w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub dla zdrowia człowieka określonych w unijnym rozporządzeniu. Zaliczać się mogą do nich także te substancje, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji, ale mogą stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa.
Zmiany oznaczają, że system przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym będzie bardziej klarowny. Obecnie otrzymywane przez pracowników informacje w tym zakresie – ze względu na konieczność stopniowego dostosowywania do nowych przepisów wspólnotowych – zawierają podwójny system klasyfikacji i oznakowania czynników (dotychczasowy i ten wynikający z rozporządzenia unijnego). Od 1 czerwca 2015 r. (wtedy przestają obowiązywać przepisy unijne i ma wejść w życie rozporządzenie ministra) pozostanie jeden system – wynikający z przepisów UE.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji