Rząd porządkuje przepisy zakazujące wykonywania niektórych prac przez kobiety. Oddzielnie wskazane będą te dotyczące pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pozostałych zatrudnionych. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy (k.p.), którym zajęła się wczoraj Rada Ministrów (zostanie przyjęta najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu RM).
Zmiany są konieczne, bo obecnie – zgodnie z art. 176 k.p. – nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Regulacja ta odnosi się zatem do wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym, bo utrudnia zapewnienie równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.
Po zmianach art. 176 k.p. będzie dotyczył jedynie kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zgodnie z nim nie będą mogły one wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracownic, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Na tej podstawie wydane zostanie rozporządzenie zawierające wykaz takich prac (m.in. przy przenoszeniu ciężarów, w narażeniu na hałas, drgania lub działanie szkodliwych substancji chemicznych). Z kolei prace wzbronione pozostałym pracownicom (czyli niebędącym w ciąży i niekarmiącym piersią) zostaną przeniesione z obecnego rozporządzenia z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.) do rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.). W tym akcie znajdą się np. ograniczenia co do masy ręcznie przemieszczanych przedmiotów oraz dopuszczalne wartości sił niezbędnych do obsługi danych urządzeń.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, przy czym rozporządzenie z 10 września 1996 r. będzie obowiązywać do wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych (nie dłużej niż 9 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji).
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd