Istnieje wiele definicji płacy godziwej. Różne międzynarodowe organizacje przyjmują inne podejścia do tej kwestii.

Rada Europy wydała Europejską Kartę Społeczną. Dokument ten określa płacę godziwą jako taką, która stanowi co najmniej 50 – 60% płacy średniej w danym państwie.

Inne

Światowa Organizacja Pracy (ILO) również uważa, że płaca minimalna, aby mogła być nazwana sprawiedliwą, musi wynosić co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia. Najbardziej restrykcyjne podejście głosi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według niej płaca godziwa powinna być na poziomie 2/3 mediany zarobków w danym kraju, a 50% mediany płacy krajowej jest progiem ubóstwa.

Zgodnie z definicją stosowną przez Radę Europy i Światową Organizację Pracy płaca minimalna jest zarazem godziwą jedynie w dwóch z poniższych państw: w Słowenii i Luksemburgu. Stanowi ona kolejno 53,2% i 50,4% średniego wynagrodzenia w tych państwach.

Najniższy odsetek płacy minimalnej jako średniego wynagrodzenia, nie przekraczający 40%, notuje się w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Estonii i Czechach.

Ewelina Jurczak
Wynagrodzenia.pl