Rekrutacja do służb Straży Granicznej składa się dwóch etapów. Aby wstąpić w jej szeregi konieczne będzie między innymi pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej oraz testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej.

Pracę w Straży Granicznej może otrzymać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie oraz która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jeśli spełnione zostaną te dwa warunki, po kontakcie z odpowiednią jednostką terytorialną SG możliwe jest przystąpienie do rekrutacji składającej się z dwóch etapów.

Etap 1

Dotyczy głównie weryfikacji tożsamości kandydata. Konieczne będzie zatem osobiste złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Do listu należy dołączyć takie dokumenty jak:

• wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej),
• dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kserokopia książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
• kserokopie aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
• kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydata/ki oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/ki),
• kserokopia paszportu, o ile kandydat/ka go posiada.Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych dokumentów, posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty) oraz akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach).

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokona wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

Etap 2

W trakcie drugiego etapu następuje złożenie przez kandydata egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Skała się on z następujących części:

• testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,
• testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego),
• testu sprawności fizycznej,
• rozmowy kwalifikacyjnej.


Szczegółowe wytyczne poszczególnych części egzaminów oraz przykładowe testy dostępne są na stronie www.strazgraniczna.pl.

Pozytywne zaliczenie egzaminu nie będzie jednak oznaczać automatycznego otrzymania zatrudnienia w SG. Do służby bowiem przyjmuje się kandydatów uwzględniając kolejność na sporządzanej po odbyciu drugiego etapu liście wyników uzyskanych przez kandydata/kę w postępowaniu kwalifikacyjnym, wolne etaty oraz aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat/ka ma pełnić służbę.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
• o nieposzlakowanej opinii,
• niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystająca w pełni z praw publicznych,
• posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
• gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
• która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.
Źródło: strazgraniczna.pl