Pracownika, aby zakończyć współpracę z firmą, musi złożyć oświadczenie woli, skierowane do pracodawcy. Ponieważ jest to czynność jednostronna, zgoda lub jej brak ze strony pracodawcy na złożenie wypowiedzenia stosunku pracy nie wpływa na skuteczność oświadczenia woli.

Pracownik musi jedynie złożyć oświadczenie w taki sposób, aby pracodawca mógł zapoznać się z jego treścią. Umowę można więc wypowiedzieć ustnie, telefonicznie, przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy też SMS-a. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2012 r. (sygn. akt II PK 204/09), o złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało wręczone pracodawcy osobiście (doszło do jego rąk), ale również wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, ale dotarło do niego w taki sposób, że miał on realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią.

>>Czytaj też: Chcesz odejść z pracy lub zostałeś zwolniony? Oto 5 rzeczy, do których masz prawo

Najlepiej jednak, żeby tego typu oświadczenie miało formę pisemną, bowiem w ten sposób, w razie ewentualnego sporu z pracodawcą, pracownik będzie mógł wykazać, że w rzeczywiści złożył stosowny dokument.