Prokurator generalny nie podziela wątpliwości, co do niekonstytucyjności przepisów wprowadzających możliwość elastycznego organizowania i rozliczania czasu pracy.

W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpoznanie wniosek grupy posłów, którzy zwrócili się o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą części przepisów kodeksu pracy dotyczących wydłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy. Autorzy skargi konstytucyjnej twierdzą, że art. 129 par. 2 k.p. narusza art. 24 konstytucji, który stanowi, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
W ocenie prokuratora generalnego, którą przesłał do TK, kwestionowany przepis nie tylko nie narusza konstytucji, ale wręcz materializuje prawo do zatrudnienia i w realny sposób zabezpiecza pracownika przed jego utratą. Prokurator przypomniał wyrok TK z 2 grudnia 2008 r. (sygn. aktP 48/07), w którym sędziowie stwierdzili iż „możliwość sterowania procesami zatrudniania, uelastycznienia rynku pracy osiąga się również przez zróżnicowanie form zatrudnienia. Za uzasadnione należy uznać takie zróżnicowanie przez ustawodawcę form prawnych świadczenia pracy, które daje maksymalnej liczbie osób szansę na podjęcie zatrudnienia przy jednoczesnym wprowadzeniu należytej ochrony praw pracowniczych”.
Za niezasadny uznany został także zarzut, że art. 129 par. 2 k.p. – pozwala na wydłużenie okresów rozliczeniowych w razie uzasadnionych przyczyn obiektywnych lub technicznych – narusza zasady przyzwoitej legislacji. Powód jest niejasny i niespójny oraz pozwala na obejście wymogów przedłużenia okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy – do 3 i do 4 miesięcy. Tymczasem w ocenie prokuratora wprowadzenie do zaskarżonego przepisu przesłanek enumeratywnych lub też cechujących się kazuistyką spowodowałoby niemożność jego zastosowania w przypadkach nieprzewidzianych w ustawie, a rzeczowo uzasadnionych. Jego zdaniem trudno oczekiwać od prawodawcy, abyprzewidział wszystkie możliwe i uzasadnione przesłanki wydłużenia okresu rozliczeniowego.