- Staramy się pokazać lokalnym służbom zatrudnienia, że ich działania nie powinny ograniczać się tylko do jednego, powiatowego rynku pracy - mówi Andrzej Przewoda.
Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie / Dziennik Gazeta Prawna
Urząd, któremu pan szefuje, jako jedyny wojewódzki urząd pracy w Polsce otrzymał medal od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na urząd pracy 2014 r. Co o tym zadecydowało?
Staramy się koordynować politykę rynku pracy w województwie w sposób kompleksowy, współpracując z wieloma podmiotami, w sposób oczywisty z powiatowymi urzędami pracy, ale również angażując i namawiając do podjęcia wspólnych działań szkoły, uczelnie wyższe i pracodawców. Patrzymy na region jako jeden duży rynek pracy i staramy się pokazać lokalnym służbom zatrudnienia, że nie powinny się ograniczać tylko do jednego, powiatowego rynku pracy. Warto przy tym podkreślić specyfikę naszego województwa, które jest regionem o wysokim poziomie bezrobocia – obecnie to 94 tys. osób bez pracy (w grudniu 2013 r. było ich 111 tys.). W tym czasie stopa bezrobocia spadła o 2,4 pkt proc. (z 18 do 15,6 proc.). Zachodniopomorskie charakteryzuje się też sezonowością rynku z uwagi na dużą liczbę miejsc pracy w rolnictwie czy turystyce oraz dużym wewnętrznym zróżnicowaniem poziomu bezrobocia pomiędzy poszczególnymi powiatami. Sytuacja taka wymusza podejmowanie działań spójnych z punktu widzenia całego regionu, zakładających często udział wielu różnych podmiotów. Właśnie jako koordynatora i inspiratora takich przedsięwzięć widzimy rolę wojewódzkiego urzędu pracy. Cieszymy się, że nasze starania są dostrzegane i dobrze oceniane.
Na czym polega współpraca z instytucjami oświatowymi?
Staramy się wpływać na dostosowanie programów nauczania w województwie do potrzeb rynku pracy – zarówno w szkołach o profilu zawodowym, jak i na uczelniach wyższych. Ze środków unijnych prowadzimy obecnie projekt „Najlepszy w zawodzie”, przy którym współpracujemy z 14 samorządami powiatowymi. Dla blisko 3070 uczniów z 53 szkół zawodowych oferujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Doposażamy też pracownie i warsztaty oraz prowadzimy doradztwo zawodowe, w ramach którego pomagamy w podjęciu decyzji o wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Przykładowo na potrzeby Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zakupiliśmy komputerowy symulator mostka nawigacyjnego. Urządzenie to pozwala uczniom zdobyć umiejętności przydatne w wykonywaniu zawodu. Uczestnicy projektu mają również zapewnione staże i praktyki u pracodawców – dotychczas skorzystało z nich ponad 650 osób. Z kolei w ramach działań „Obserwatorium rynku pracy” w kwietniu 2014 r. podpisaliśmy z 17 uczelniami wyższymi z terenu naszego województwa umowę partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Umożliwi ona nam monitorowanie losów zawodowych absolwentów, co pomoże określać, czy kierunki i programy kształcenia są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Informacje te będą cenną wskazówką dla całego systemu oświaty. Chcielibyśmy wypracować jedną wspólną metodologię prowadzenia badań, tak aby ich wyniki były jak najbardziej porównywalne i dawały jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są poszukiwane i cenne z punktu widzenia pracodawcy. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco reagować na potrzeby rynku pracy.
Jakie działania podejmujecie, aby wspierać lokalne służby zatrudnienia?
Prowadzimy cykl szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy z zakresu stosowania podręcznika „Szukam pracy”. Uczymy na nich prowadzenia zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. W ubiegłym roku, w związku z reformą służb zatrudnienia, przeprowadziliśmy też wiele szkoleń o profilowaniu pomocy dla osób bezrobotnych, w których wzięło udział 214 pracowników z 20 powiatowych urzędów pracy. Dotyczyły one kwestionariusza do profilowania i miały na celu jednolite jego stosowanie w całym województwie. Z urzędami powiatowymi wdrażamy też jednolitą metodologię badania rynków pracy. Umożliwiliśmy też powiatowym służbom zatrudnienia stały dostęp do bazy raportów z zakresu edukacji, gospodarki i rynku pracy w województwie. Dzięki naszym działaniom uzyskują one informację na temat zapotrzebowania na pracę w powiatach sąsiednich, co daje im szersze pole działania i możliwość skuteczniejszej pomocy i doradztwa dla osób bezrobotnych.
Reforma urzędów pracy wprowadziła nowe zadania również dla WUP m.in. w postaci zlecania działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych agencjom zatrudnienia. Czy zamierzacie skorzystać z tego rozwiązania?
Jak najbardziej. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe. Wyłoniona w nim agencja będzie aktywizować bezrobotnych z czterech powiatów – tj. w Koszalinie, Sławnie, Białogardzie i Szczecinku. Takim wsparciem zostanie objętych 800 osób.