Pracodawca, dokonując redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych i stosując określone zasady doboru pracowników do wypowiedzenia umowy o pracę, powinien powiadomić zwalnianych o zastosowanym wobec nich kryterium doboru.
Tak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi, rozpatrujący sprawę pracownicy urzędu pracy zatrudnionej na stanowisku lidera klubu pracy, której w kwietniu 2013 r. wypowiedziano kontrakt.
Pracodawca poinformował kobietę, że rozwiązanie umowy następuje z powodów organizacyjno-ekonomicznych skutkujących likwidacją stanowiska pracy. Dodał także, że w urzędzie jest prowadzona redukcja zatrudnienia związana ze zmniejszeniem środków budżetowych. W pisemnym wypowiedzeniu nie wskazano jednak innych przyczyn i kryteriów uzasadniających rozstanie z pracownicą, choć w urzędzie na stanowisku lidera były także zatrudnione inne osoby. Zwolniona zakwestionowała wypowiedzenie i domagała się przywrócenia do pracy.
Sąd rejonowy uznał roszczenie powódki za uzasadnione. W ocenie składu orzekającego wypowiedzenie nie zawierało prawdziwej przyczyny, co więcej pracodawca w żaden sposób nie wykazał kryteriów przyjętych do wytypowania powódki do zwolnienia, jak również ich zasadności.
Od orzeczenia odwołał się pracodawca, ale Sąd Okręgowy w Łodzi nie podzielił jego zastrzeżeń. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że co prawda typowanie pracownika do zwolnienia należy do zatrudniającego, ale wybór ten może być zakwestionowany przez pracownika. Jest to uzasadnione, gdyż między zwalnianym a pozostałymi pracownikami istnieją poważne dysproporcje co do kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, przydatności na danym stanowisku, sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych.
Sąd wskazał na obowiązującą linię orzecznictwa SN, przywołując m.in. wyrok z 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt I PK 86/08). Zgodnie z tym orzeczeniem pracodawca, który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych stosuje określone kryteria doboru pracowników do zwolnienia, powinien nawiązać do zastosowanego kryterium doboru osób do wypowiedzenia umowy.
Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, iż wypowiedzenie powódce umowy o pracę było niezgodne z prawem, gdyż nie poinformował jej o kryteriach, jakie postanowił zastosować przy redukcji personelu. Co więcej, zwrócił uwagę, że urząd powinien powiadomić zatrudnioną nie tylko o kryteriach, jakie postanowił zastosować przy zwolnieniach ze względów organizacyjnych, ale również jakie okoliczności wpłynęły na to, że zdecydował się na rozwiązanie umowy z powódką. Tymczasem – jak wykazało postępowanie dowodowe – pozwany przed wręczeniem kobiecie wypowiedzenia nie poinformował jej o zastosowanym kryterium. Nie wskazał jego również w pisemnym oświadczeniu o wypowiedzeniu. „Tym samym zwolniona została pozbawiona możliwości zweryfikowania przyczyny wypowiedzenia” – stwierdził sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt VII Pa 340/14.