Maksymalna stawka wynagrodzenia doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w ochotniczych hufcach pracy będzie niższa o 400 zł od tej, którą początkowo planował resort pracy. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę (...) w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1939).
Była ona konieczna, bo od 1 stycznia zmieniły się przepisy ustawy o promocji zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). Przewidują one wprowadzenie w OHP stanowisk doradców i asystentów EURES, którzy będą się zajmować udostępnianiem ofert pracy w Unii Europejskiej.
Według znowelizowanego rozporządzenia doradcy EURES będą mogli liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 1400 do 3100 zł (kategoria zaszeregowania od VII do XIII), natomiast podstawowa płaca dla asystenta EURES wyniesie od 1300 do 2700 zł (stawki zaszeregowania od V do XI).
W pierwszej wersji projektu doradcy mieli zarabiać od 1750 do 3500 zł (kat. od XII do XV), a asystenci – od 1500 do 3100 zł (kat. od IX do XIII). Płace zostały obniżone na wniosek Związku Powiatów Polskich, który zwrócił uwagę, że nowym pracownikom OHP przypisano te same kategorie zaszeregowania, co osobom zatrudnionym na stanowiskach obsługi EURES w wojewódzkich urzędach pracy, przy czym te drugie wynikają z innych przepisów. W efekcie wynagrodzenia dla europejskich doradców z hufców byłyby dużo wyższe niż doradców i asystentów z WUP. Ponadto płace nowych pracowników OHP odbiegałyby od pensji innych osób zatrudnionych w tych jednostkach.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2015 r.