Na stornach KPRM poinformowano we wtorek, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

"Projekt zakłada zapewnienie większej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej" - napisano w informacji KPRM. Projekt przyjęty przez rząd zmieni dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Jak wyjaśniono, obecnie dyplomata zawodowy, w momencie otrzymania stopnia dyplomatycznego, musi być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce zagranicznej w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Jeśli dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi wyjazdu, otrzymuje sankcję finansową.

Z informacji wynika, że nowe przepisy przyjęte przez rząd przewidują wygaśniecie stosunku pracy w sytuacji, gdy dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej MSZ. "Rozwiązanie to ma zapewnić większą mobilność dyplomatów zawodowych, szczególnie potrzebną w czasach wyzwań geopolitycznych" - podkreślono w informacji.

Reklama

Rząd przyjął też nowe kryterium weryfikacji członków służby zagranicznej. "Ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających siedzibę w krajach spoza naszego kręgu państw sojuszniczych" - napisano.

Podano też, że rozwiązanie to nie będzie dotyczyło osób, które kształciły się wyłącznie w: państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach sygnatariuszach Traktatu Północnoatlantyckiego niebędących państwami UE, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej.

W projekcie nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany. Najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz. "Rozwiązanie to dostosowuje katalog stopni dyplomatycznych do systemów przyjętych w innych krajach demokratycznych, w tym państwach UE, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym attaché" - podano w informacji.

Poinformowano też, że nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk