W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały przepisy szczególne, które ułatwiają obywatelom tego kraju pobyt na terytorium Polski, a pracodawcom umożliwiają legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy. Jakie obowiązki mają pracodawcy.

Pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy dotyczą wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem. Najważniejsze zasady to:

 • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa;
 • należy zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu;
 • zanim umowa z cudzoziemcem zostanie podpisana należy przedstawić mu tłumaczenie umowy;
 • należy zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę - na etacie wynosi 3010 zł brutto. Od 1 stycznia 2022 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto.

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS pracownik ma prawo do:

 • świadczeń w razie choroby, bądź wypadku przy pracy,
 • macierzyństwa,
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).

Można zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy lub małżonka obywatela Ukrainy, o ile jego pobyt na terytorium jest legalny. Wystarczy poinformować powiatowy urząd pracy - właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy - w ciągu 14 dni od daty pojęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Należy to zrobić elektronicznie, na portalu praca.gov.pl

Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie, na przykład zezwolenia na pobyt czasowy.

Ważne. Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 roku może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Co trzeba podać w zgłoszeniu do urzędu pracy

W zgłoszeniu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy należy podać:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • dane osobowe cudzoziemca;
 • informacje dotyczące wykonywanej pracy.
 • Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko;
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
 • numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej;
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej;
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.

Dane osobowe cudzoziemca:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • obywatelstwo;
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument;
 • numer PESEL – o ile został nadany.

Informacje dotyczące wykonywanej pracy:

 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce wykonywanej pracy.