Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie pieniężne. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, niezależnie od stażu pracy danej osoby w firmie.

Odprawa emerytalna to jednorazowe, powszechne świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Należy się ona także pracownikowi przechodzącemu na wcześniejszą emeryturę.

Co zrobić, gdy pracodawca rozwiązał umowę tuż przed odejściem pracownika na emeryturę>>

Pracownik ma prawo do tego świadczenia niezależnie od innych odpraw, to znaczy, że pracownik dostanie je także wtedy, gdy na przykład ma otrzymuje również odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Ponadto odprawa emerytalno-rentowa przysługuje bez względu na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy rodzaj umowy o pracę - obejmuje więc umowę o pracę, powołanie, mianowanie i wybór. Dla nabycia do niej prawa nie ma również znaczenia charakter renty czy przyczyna niezdolności do pracy i jej zakres.

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Nie dostanie jej więc osoba, która dostała już świadczenie u poprzedniego pracodawcy lub gdy otrzymała odprawę rentową, a następnie przechodzi na emeryturę. Wreszcie odprawy nie dostane pracownik w razie rozpoczęcia pobierania renty rodzinnej czy świadczenia przedemerytalnego.

Ile wynosi odprawa

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Obliczając wysokość odprawy stosuje się zasady jak przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ustalając kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia, bez dzielenia przez współczynnik i godziny.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przeczytasz tutaj>>

Pracodawca może jednak wypłacić pracownikowi odprawę większą niż to wynika z przepisów Kodeksu pracy. Zapisy w tej sprawie powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub samych umowach o pracę.

Niektóre grupy zawodowe mogą także otrzymać odprawy na korzystniejszych warunkach niż te zawarte w Kodeksie. Do wyższych odpraw z mocy przepisów szczególnych mają prawo nauczyciele, urzędnicy państwowi czy pracownicy samorządowi. W przypadku dwóch ostatnich grup wysokość odprawy zależy od stażu na stanowisku urzędniczym.

Jeżeli pracownik spełni wszystkie wymagane warunki to pracodawca musi wypłacić mu odprawę emerytalno-rentową. W przeciwnym wypadku naraża się na karę grzywny. Pracodawca łamie prawa pracownika. Kiedy grozi mu tylko grzywna, a kiedy więzienie?>>