Reklama
Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.
– Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad może być kilka wątpliwości. Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępni kalkulator – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jak dodaje, narzędzie to ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczanie kwoty należnej składki.
– Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc – tłumaczy profesor.

Reklama
Kalkulator będzie udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.
Płatnik powinien uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany (tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne) jednym przelewem na nadany mu indywidualny numer rachunku składkowego NRS.
Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień br. jeszcze w grudniu.
Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki należne za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracowników w grudniu.
____________________________________________________

Prezes ZUS: zwrot nadpłaconego podatku automatycznie, nie trzeba składać wniosków

W lutym osoby pobierające świadczenie od 4920 do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. Odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosków – przypomina prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł – 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach.
Prof. Uścińska przywołała dane, z których wynika, że dla ponad 8 mln, czyli prawie 94 proc. emerytów i ponad 98 proc. rencistów, którzy pobierają z systemu powszechnego świadczenie w kwocie do 4920 zł brutto, od stycznia wypłata na rękę jest wyższa. A miesięczny wzrost w tej grupie świadczeniobiorców wynosi do 180 zł.
Poinformowała, że świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu). Osoby te nie zapłacą podatku dochodowego.
Szefowa ZUS zapewniła, że na zmianach nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do
12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.
„W stosunku do tej grupy świadczeniobiorców, czyli dla tych 421 tys. nastąpi w lutym wraz ze świadczeniem zwrot tej nadpłaconej zaliczki z tytułu podatku dochodowego” – powiedziała Uścińska.
Przypomniała, że emeryci nie muszą odwiedzać placówek ZUS, aby sprawdzić wysokość swojego świadczenia po zmianach. Mogą to zrobić z domu, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), gdzie zamieszczone są paski wypłat świadczeń.
____________________________________________________

Najczęstsze pytania:

Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność np. 1.03.2022 r. i będzie stosował opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali, jak ma ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za pierwszy miesiąc, skoro nie wystąpił u niego dochód za miesiąc poprzedni?
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami przedsiębiorcy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy od tych przychodów będą opłacali podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, ustalają miesięczną podstawę wymiaru tej składki na podstawie dochodu z tej działalności uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.
Przepisy stanowią również, że minimalna wysokość podstawy wymiaru tej składki dla tej grupy przedsiębiorców nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym, za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności, w stosunku do którego nie można ustalić dochodu z poprzedniego miesiąca podstawę wymiaru będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia,
tj. 3010 zł.

Czy przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce cywilnej, stosujący opodatkowanie na zasadach ogólnych będzie płacił jedną składkę zdrowotną od łącznej sumy dochodów z obu źródeł, czy dwie odrębne składki zdrowotne? Co w przypadku gdy notuje stratę w spółce albo działalności gospodarczej?
W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Jeśli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną działalność i z wszystkich prowadzonych działalności stosuje tę samą formę opodatkowania (zasady ogólne), to ustala podstawę wymiaru składki od sumy uzyskiwanych dochodów.
W tym celu należy zsumować przychody uzyskane z obydwu działalności, od których należy odjąć sumę poniesionych kosztów ich uzyskania. Uzyskana kwota ulega pomniejszeniu o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie występuje pojęcie straty. Jeśli zatem wyliczony dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru składki dochód wynosi 0, to podstawę wymiaru składki będzie stanowiła kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, tj. 3010 zł.

Czy przedsiębiorca, który prowadzi kilka rodzajów działalności, gdzie z niektórych rozlicza się na zasadach ogólnych, a z jednej działalności stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłaca składkę z każdej z tych działalności? Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności, a do uzyskiwanych z nich przychodów stosuje różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza odrębnie dla każdej z form podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Zatem składka powinna być ustalona odrębnie od podstawy jej wymiaru obowiązującej w odniesieniu do działalności z daną formą opodatkowania. W przypadku działalności, z których przychody opodatkowane są w tej samej formie (zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), dla celów ustalenia wysokości podstawy wymiaru składki należy sumować dochody albo przychody uzyskiwane z wszystkich działalności, z których przychody są opodatkowane daną formą opodatkowania.