Część zadań gminy przejął powiat. Czy wraz z nimi można przenieść urzędników wyjaśnia dr Magdalena Zwolińska adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp. k.
Tak. Zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) urzędnika można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości. Dokonuje się tego w drodze porozumienia pracodawców.
Przeniesienie jest szczególnym instrumentem prawnym, który umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania stosunku pracy i wywołuje skutki w zakresie warunków pracy i płacy w nowej instytucji. W jego wyniku nie jest sporządzana nowa umowa o pracę, zmianie ulega jedynie treść dotychczasowej w zakresie dotyczącym pracodawcy i miejsca świadczenia pracy.
Nie oznacza to jednak, że pracownik i nowy pracodawca nie mogą umownie zmienić łączącego ich stosunku prawnego. Mogą np. w drodze porozumienia przekształcić umowę na czas nieokreślony w terminową. Takie działania nie będą traktowane jako nieważne, bo mające na celu obejście art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (art. 58 par. 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W praktyce oznacza to, że pracownik, który zgodzi się na zmianę warunków na niekorzyść, nie może potem powoływać się na fakt, iż w wyniku przeniesienia nie powinny one ulec zmianie.
Przeniesienie samo w sobie w zakresie treści stosunku pracy rodzi skutki wyłącznie w postaci zmiany podmiotu zatrudniającego i miejsca wykonywania pracy. Pozostałe zmiany mogą być następstwem zgodnych oświadczeń pracownika i nowego pracodawcy. Brak porozumienia między nimi co do jakiegokolwiek elementu treści stosunku pracy powoduje, że pozostaje on w kształcie dotychczasowym.
W celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia sobie ochrony jeszcze przed podpisaniem porozumienia między gminą a starostwem zasadnym byłoby, aby pracownik zawarł z przyszłym pracodawcą porozumienie dotyczące treści umowy o pracę. Należałoby w nim wpisać zmiany uzgodnione przez strony, wskazując precyzyjnie stanowisko, wysokość wynagrodzenia i inne elementy.