Zastanawiam się nad podjęciem zatrudnienia w administracji publicznej. Nie wiem jednak, jakie są kryteria przyjęć. Na co powinienem zwrócić uwagę, starając się o tego typu pracę – zastanawia się pan Stefan.
Co roku w administracji publicznej poszukiwanych jest kilkanaście tysięcy pracowników. Urzędników potrzebują samorządy i korpus służby cywilnej, poza tym istnieje kilkanaście urzędów państwowych, np. Kancelaria Sejmu lub Senatu, w których o przyjęciu decydują wewnętrzne zasady określane w regulaminach. Do pozostałych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych.
O etat w administracji może ubiegać się każdy, kto spełnia wymogi określone w ustawie o służbie cywilnej lub o pracownikach samorządowych i te dotyczące stanowiska wskazanego w ogłoszeniu o naborze. W służbie cywilnej (SC) może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią i posiada wymagane kwalifikacje na określone stanowisko. Nabór na wszystkie stanowiska w SC jest otwarty i konkurencyjny. Rekrutację organizuje dyrektor generalny, który ma obowiązek upowszechnić informacje o wolnych stanowiskach w siedzibie i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie musi zawierać nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska pracy, wymagania i opis. Podobne zasady obowiązują wobec kandydatów do zatrudnienia w gminie lub w powiecie, gdzie o ogłoszeniu konkursu decyduje np. wójt lub sekretarz.
Chcąc zatrudnić się w administracji, powinniśmy dokładnie czytać ogłoszenia i krok po kroku sprawdzać stawiane wymagania, które dzieli się na konieczne i pożądane. Brak spełnienia koniecznych już na wstępie dyskwalifikuje kandydata na określone stanowisko. W ogłoszeniu o naborze zamieszczana jest też informacja o zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich składania. Dodatkowym atutem jest spełnienie przez kandydata wymagań i umiejętności uznanych w ogłoszeniu za pożądane. Najczęściej są nimi: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, odporność na stres, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole i znajomość języków obcych. Uwaga! Po wybraniu ogłoszenia i skompletowaniu dokumentów, trzeba pamiętać o terminie na ich dostarczenie do urzędu podawanym w ogłoszeniu. Jest on liczony od dnia publikacji informacji w biuletynie kancelarii premiera.
Rekrutacja na stanowisko urzędnicze może składać się z testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Urzędy stosują testy wiedzy, gdy liczba kandydatów jest duża lub gdy jest to niezbędne do sprawdzenia wymagań na określone stanowisko. Najczęściej jednak prowadzi się wyłącznie rozmowę.
Stosowane przez urzędy metody i techniki naboru są dowolne. Test wiedzy dla kandydatów do pracy w departamencie prawnym jednostki może się np. składać z pytań dotyczących znajomości konstytucji, funkcjonowania administracji państwowej, kodeksu postępowania administracyjnego i zasad techniki prawodawczej. Bardzo często testy badają też umiejętności analizy i syntezy informacji. Z kandydatami, którzy otrzymają określoną przez komisję egzaminacyjną liczbę punktów, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Niezaliczenie testu jest przeszkodą, która uniemożliwia przejście do kolejnego etapu rekrutacji.
Jak przygotować się do rekrutacji
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać zapytany o:
● przyczynę ubiegania się o stanowisko urzędnicze,
● dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
● znajomość języka obcego i obsługi komputera,
● znajomość funkcjonowania administracji publicznej i struktury urzędu lub sporządzenie krótkiego pisma na podstawie określonych dokumentów.
Najczęściej wymagane dokumenty
● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
● kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
● oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
● oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
● oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
● oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
● życiorys,
● list motywacyjny
PORADA EKSPERTA
Marek Reda, dyrektor generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:
Mimo dużego doświadczenia można powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, które zaskakują członków zespołów konkursowych. Spróbowałem usystematyzować takie przypadki. Podzieliłem kandydatów ze względu na ich podejście do samego konkursu.
Chodząca doskonałość – kandydat poproszony o zaprezentowanie swoich porażek i słabych stron w obszarze zarządzania ludźmi powiedział, że przez 25 lat pracy nie zdarzyło mu się popełnić żadnego błędu, a wszystko, co robił, wieńczył sukces.
Roztargniony – w czasie rozmowy kwalifikacyjnej był przekonany, że złożył aplikację do urzędu marszałkowskiego. Znał nawet nazwisko marszałka.
Spiskowiec fatalista – nie odpowiedział na żadne z zadanych pytań. Podsumował to w następujący sposób: „Może i nie znałem odpowiedzi, ale wy i tak byście mnie nie zatrudnili”.
Komplemenciarz dyplomata – „Pytanie, które zadał mi pan przewodniczący, jest niezwykle głębokie i przemyślane. Korzystając jednak z możliwości wystąpienia przed takimi fachowcami, chciałbym się skupić na innym aspekcie tej sprawy”.
Kandydatka gustująca w naborach – „Mogliby państwo przyjąć mnie pierwszą i szybciej zadawać pytania, bo muszę jeszcze wziąć udział w drugim naborze”.
Minimalista – kandydat z doktoratem stwierdził, że praca w kancelarii ogólnej byłaby spełnieniem jego zawodowych aspiracji.
Spece od wizerunku przysyłają swoje dokumenty wraz z nietypowymi zdjęciami, np. sweet focia, zdjęcie w bikini, z imprezki w pubie albo z ogniska.
Jedna z kandydatek przyznała, że chce pracować w urzędzie – ponieważ można chodzić na zwolnienia lekarskie. Inny kandydat, że teraz się nie przygotował, ale gdy zostanie zatrudniony, na pewno wszystkiego się nauczy.
Podstawa prawna
Art. 4–5, art. 9 ust. 2, art. 26–33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111). Art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).